1758 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1758b


Høsttinget 1758

Anno 1758, d. 11 October er det almindelige Høste, Skatte- og Sage Ting holdt med Ofodens Fierdings Almue paa Gaarden Torrestad af Kongl. May:sts Foged velædle Ahlert Hysing og constituerede Sorenskriver Ole Kleppe, hvilked Ting burde været begyndt den 9 Octbr. forhen, men formedelst indfaldende contrarie Veir, ej førend i Dag kunde foretages, da Øfvrigheden omtrent Middags Tid fremkom. Retten betient af efterskrefne Laug Rettes Mænd, neml.

1. Lars Olsen, Stor Hokvig

2. Anders Amundsen er borte, i Stæden Gulbrand Pedersen, Stor Ballangen

3. Anders Amundsen, Stor Hokvig

4. Morten Andersen, Yttre Skiomnes

5. Anders Olsen, Lengenes borte, i Stæden Johan Olsen, Indre Skiomnes

6. Erik Eriksen, Sletjord,,borte, i Stæden Matz Hansen, Ankenes

7. Ole Amundsen, Lille Hokvig, borte, i Stæden Torkel Joemsem Kille, Ballangen

8. Amund Amundsen, Bedsfiord, som nu aflagde sin Laug Rettes Ed


Hvor da først til Publication blev fremlagt:

1. Et Kongl. allernaadigst Rescript ang. Mandskab at gaae Ingenieurerne til Haande ved Grendsernes Oprettelse, af Dato 12 Maij 1758.

2. Hr. Gen. Krigs Commisarius og Amptmand Hagerups Ordre af 23 Junij 1758, hvorved Fogden communiceres Cammer Collegii Ordre af 19 Maij næstforhen at alle Finne Rødnings Pladse som dertil er beqvemme skal tages under Skyldsætning og matriculeres.


Videre til Publication blev i Rette tagen:

1. Fogden Hysings Bøxel Seddel til Ole Knudsen paa 1 v. 1 pd. Fiskes Landskyld udi Gaarden Bielgam, Hans May:st tilhørende, dat 18 Septbr. 1758. Til Tugth. 8 sk.

2. Dito til Einer Johansen paa 12 mk Fiskes Leje udi Gaarden Indre Skiomnes, dat. 18 Septbr. 1758. Til Tugth. 4 sk

3. Hr. Aron Arctanders Bøxel Seddel til Ole Svendsen paa 1 pd 12 mk Fiskes Landskyld udi Gaarden Lenvig, beneficeret Gods, dat. 18 Julij 1758. Til Tugth. 6 sk.

4. Dito til Jørgen Gabrielsen paa 18 mk Fiskes Leje udi Gaarden Ponsvig, beneficeret Gods, dat. 18 Aug. 1758. Til Tugth. 4 sk,

5. Fogden Hysings Bøxel Seddel til Peder Guldbrandsen paa ½ v. Fiskes Landskyld udi Gaarden Stor Ballangen, Hans May:sts Gods, dat. 13 Januarij 1758. Til Tugth. 4 sk.


Fogden til hans allerunderdanigste Reignskabs Beleg. Begiærede Rettens efterskrevne Mandtaller ibden Retten examinerede:

1. Mandtallet over Proprietair Godset, hvoraf Odels Skat svares, som blev læst og rigtig befunden.

2. Mandtal over Skippere, Husmænd og Værgemænd, der for denne Fierding rettes. Mandtallet formeld rigtig befunden

3. Om faldne Bøxler sf Hans May:sts Gods, der i lige Maade efter Mandtallet blev rigtig befunden

4. Over Grundfrelse og Roerhuse udi Skrovens Fiskevæhr, der og rigtig efter Mandtallet befunden.

5. Mandtal over Huse- og Grundfrelse Skatten af Borgerhuse og Laxevarper, hvoraf indtet i denne Fierding findes.

6. Mandtalletr over Søe Finner og Skaug Lapper, der efter Mandtallet er bleven lignet og fastsadt.

7. Over Ledingen af Husmænd, Boemænd og Strandsiddere, der og efter Mandtallet blev lignet og fastsadt.

8. Mandtallet over Hans May:sts ødeliggende Gods som og befandtes rigtig efter Mandtallets Udvis.

9. General Tingsvidnet, hvorefter blev tilspurdt:

1. Om Matriculen dette Aar 1758 ved nogle nye skyldsadte Pladser eller Gaarder udi denne Fierding er forbedret? Svarede: Nej!

2. Om her udi denne Fierding findes nogle Qverner eller Sauge hvorpaa Bord skiæres, som i Anledning Skatte Forordningen Skat bør svares? Dertil Almuen ligeledes svarede at her udi Fierdingen ingen findes,

3. De øfrige Poster og Qvæstioner ligeledes som udi protocollen for 1757 er indført og oplæst for Almuen som dertil svarede.

4. 3die Post: Nej!

5. Til 4de Post ligeledes Nej!

6. Til 5te Post ligeledes Nej! Til 6te svarede at dem ikke er bevist at noget saadant endtsn ved Arveafførsler eller Lappers Bortfløttelse fra Riget dette Aar er falden. Til 7de Post svarede Nej! Til 8de Post svarede, at indtet saadant udi denne Fierding er forefalden. 9de Post, svarede at indtet deslige er forefalden. 10de Post svarede Nej! 10de Post svarede Ligeledes Nej! Da det var silde paa Aftenen blev Retten ophævet.


Dagen efter, d, 12 Octbr, blev Retten atter sadt med samme Laugrette som i gaar. Da følgende passerede:

Velædle Fogden Hysing i Følge Præsten Hr. Aron Arctanders udgivne Attest, ved mundtlig Kald og Varsel ladet indkalde Axel Pedersen ,Berkvig, fordi han paa en Søndags Aften skal have udsadt sine Garn efter Sikd. Derfor Dom at lide til Undgieldelse. Den Indstefnte Axel Pedersen mødte ikke. Thi fremstoed Stefningsmændene, Lensmand Peder Larsen og Hendrikk Hansen, Bierkvig, der med Ed afhiemlede lovlige Forkyndelse. Fogden begiærede Foreleg for den Udeblevne: Eragtet: Siden Axel Pedersen, Lille Bierkevig, efter Indkaldelsen nu ikke møder, saa forelegges han til næste Ting at være tilstæde at svare i Sagen eller og efter befindende Beskaffenhed Dom ar lide.

Fogden tilkiendegav at til dette Ting er ved mundtlig Kald og Varsel indstefnet Tyvs Delinqvent Peder Nielsen der udi hans Arrest faae nye Tyverier har forøvet siden Tyvs Dom over ham er feldet, alt til en Examination og Tingsvidnes Erholdelse. Den indstefnte Delinqvent, Peder Nielsen, anmeldte Lensmanden Peder Larsen udi næstforleden Nat af sin enslige Arrest her paa Tinggaarden Torrestad har undrømt og bortviget med Jern paa Hender og Fødder, Stefnevidnerne Matz Hansen Skar og Ole Nielsen for Retten fremstod og afhiemlede at Peder Nielsen hadde modtaget Kald og Varsel til dette Ting at møde,

Da indtet videre var at forrette blev Tinget ophævet.