1750 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1750

Anno 1750 d. 21 October blef almindelig Høste-, Sage og Skatte Ting holden paa Gaarden Lieland mad Ofodens Fierings Almue af Kongl. Foged velædle Niels Myhre og Sorenskriver Ch. Hansen, samt følgende Laug Rettes Mend, neml.:

1. Gulbrand Pedersen Stoer Ballangen

2. Joen Pedersen Ødejord

3. Peder Andersen Elvegaard

4. Joen Jensen Sejnes

5. Erich Erichsen Stuenes

6. Casper Hansen Bierchevig

7. Niels Andersen Balsnes

8. Ole Michelsen Lien

De 3de sidste avlagde Eed for Fogden efter Loven paa Lagmandens Veigne mundtlig.


Da derefter følgende blef af Fogden til Publication anviist:

1. Conference Raad og Amptmand Schelderups Ordre til Fogden den 18 Junij 1750 ang. Skydsen for Baadhold til Fogden som beløber paa Salten Fogderie til 50 Rdr. Hvorefter Skatte Tinget blef foretaget og Sagetinget udsadt til i morgen.


Den følgende 22 Octbr. blef Retten atter sadt af Foged og Sorenskriver, samt Laugrette, som før meldt, og følgende passerede:

1. Blef læst Hr. Aron Arctanders Bøxel Seddel til Niels Christensaen udi Liens Bordholds Jord paa 6 mk udi samme Gaard, dat, 3 Julij 1750. Til Tugth. leveret 4 sk.

2. Fogden Myhres Bøxel Seddel til Hans Hansen paa 1 pd Fiskes Landskyld udi Gaarde Schoug, dat. 21 Octbr. 1750. Til Tugth. 4 sk.

3. Hr, Arctanders Bøxel Seddel til Axel Michelsen udi Gaarden Lien 6 mk udi samme Gaard. Til Tugth. 4 sk.

4. Dito til Ingebrigt Olsen udi Liens Bordholdsjord, dat 3. Julij 1750. Til Tugth. 4 sk.

5. Fogdens dito til Amund Axelsen paa Rydnings Pladsen Bierchevig, dat. 23 Octbr. 1749.


6. Dito til Ole Olsen paa nye Plads udi Hatiangen, dat. 21 Octbr. 1750.

7. Dito til Amund Pedersen paa 15 mk udi Bedsfiorden, dat 21 Octbr. 1747. Til Tugth. 4 sk.

8. Fogden velædle Niels Myhres Bøxel Seddel til Ole Mejer paa 4 pd. Fiskes Landskyld udi Gaarden Taraldsvig, dat. 21 Octbr. 1750. Til Tugth. 4 sk.


Den 24 Octbr. continuerede Sage Tinget av Foged, Sorenskriver og Laugrette som før er meldt.

Fogden gientoeg efter den Forklaring som paa Sommer Tinget inden Retten er tagen, ang. eftersadte Tyf Anders Evendsen, som dog loed sig kalde Peder Olsen hos hvem der er bleven eftersendt eendeel Penge, 12 Sølf Skeeder og nogle faae Gangklæder. Samme blef ind i Retten frembragt, neml. Pengene indlagt og forseiglet i 3de Punge, som S. Hendrich Mejer tillige med de øfvrige der har eftersadt Tyfven, har lagt under Forseigling 12 smaae Sølf Skeeder og tillige andteignede Gangklæder, som tildeels af Tyfven blef afklædet, og dels forefunden i hans Koster. Her til i alt den bestaalne Ole Axelsen sig for Retten indfandt og tilkiendegaf at Penge Pungens med ingen fleere Penge som han paa Bervig har, hvor han sig opholder. Han tilkiendte sig og at tihøre de 12 Sølf Skeeder og endelig de andviiste Gangklæder. Pengene blef optalt som beløbende i alt at være 80 Rdr 12 sk. Mons. Mejer tilligemed de fleeste som hadde eftersadt Tyfven paastoed at billig Betaling, saavel for deres Eftersættelse efter Tyfven som den huserede som de at gaae imod andre ---- Menneske har udstaaet og fortient. De underkaste sig Rettens Kiendelse, hvorpaa det samtlig til Deeling imellem dem indbyrdes af de attaqverde Penge blef dem tillagt 10 Rdr, og Sorenskriveren vad hans Møje med Skriver Løn vel til denne og forige Ret 2 Rdr.

Ole Axelsen fremstoed for Retten og tilbøed sig med Eed at bekrefte at de nu for Retten aabnede Punge som til og ligesaa Pengene som derudi borte er, endskiøndt han haver meere, Ligesaa vil han og beedige at de i Retten anviiste og fremlagde 12 Sølf Skeder fra Tyfven ---- er samme at havende og end ydermere at de Klæder som endelig fremviiste er og hans.

Fogden paastoed, at Ole Axelsen for Retten vilde aflegge vedbørlig Eed og forventer paa det han derefter kunde nyde tilbage, hva som er til overs, efter havende først af det som han foregiver at være ham fratagen.

Derpaa fremstod Ole Axelsen for Retten og med corporlig Eed bekræftede alt baade de andviiste Punge med Penge vare ham tilhørende og frastiaalen. Ligesaa de frembragte 12 Sølf Skeeder. Herpaa ligesaa fandtes hans Nafn og endelig de Klæder, som blef andviist og af Tyfven ham frastiaalen. Thi blef alt af Penge, Sølf Skeeder og Gangkæder med Afkorting som før er meldt hannem fra Retten udleveret.

Mons. Mejere tilligemed de øfvrige tilpurte Ole Axelsen om han nogen Indtegt til dem i denne Handel eller nu vilde clarere at sigte dem for noget nu tilbage, da de med goed Samvittighed kan acceptere, at de endog med betragtelig Lifsfahre har sagt at conservere deres Skeeder til hans Fordeel.

Ole Axelsen svarede at han ingen Mistænksomhed til ------eller de fleere som Tyfven var ataqverde ----- dem for ders Umage paa det han kunde faae tilbage. –


Videre blef oplæst Fogdens Beviiser til sit Regenskab saasom Matriculen som er forbedret med 12 mk udi Tortenaasens Finne Rydning.

1. Matriculen for indeværende Aar 1750.

2. Mandtal over Self Ejer Godset.

3. Proprietair Godsets Mandtal-

4. Mandtal over Værgemænd, Husmænd, Skippere, Self Foster Karle og Strandsiddere.

5. Mandtal over 8pd Skat med videre.

6. Boe og husmænds leedings Matricul.

7. Bøxel Mandtallet.

8. Huuse og Grundfrelse Mandtal.

9. Søe Finne Skat og Leedings Mandtal.

10. Mandtal over Hans May:sts Øde Gods

11. Specification over Afgifter, Grundfrelse udi Schraaven Fiskavæhr, hvortil blev indført.


Til nyt Laugrette blef opnæfnt:

1. Johan Alvsen Veggen

2. Ole Nielsn Giesvig

3. Ole Casoersen Schaarnes

4. Ingebrigt Olsen Lien

5. Einer Einersen Stuenes

6. Ingebrigt Christensen Hariangen

7. Niels Abrahamsen ødejord

8. Hans Mortensen Kleven


Hvorpaa Tinget blef ophævet i Hans May:sts Høje Nafn