1750 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1750

Anno 1750, d. 8 Junij blef almindelig Sommer-, Sage- og Skatte Ting holden med Ofodens Fierding paa Gaarden Lieland af Kongl. May.sts Foged velædle Niels Myhre og Sorenskriver Christen Hansen, samt følgende Laugrettes Mænd:

1. Peder Hansen Elvegaard

2. Joen Larsen Indre Sejnes

3. Erik Eriksen Stuenes

4. Gulbrand Pedersn Ballangen

5. Hans Pedersen Ødejord, hvilke alle efter Lovbogen aflagde deres Laugrettes Eed

6. Niels Andersen Balsnes , fraværende i hans Stæd Thomas Hansen Balsnes

7. Axel Michelsen Lien

8. Casper Hansen Lille Bierchevig


Hvorefter følgende Kongl. Forordninger og Øfrigheds Breve blef læst: Videre var ej i Dag at forrette, men Sage Tinget udsat til i Morgen.

Hvor da! Retten blef sadt af Foged og Sorenskriver, samt forbem:te Laugrettes Mænd.

Til Publication blef anvist

1. Fogden Myhres Bøxel Seddel, dat 23 Octbr. 1749 til Caspar Rasmussen paa 1 pd udi Store Bierchevig, Kongens Gods. Til Tugth. 4 sk.

2. Dito til Rasmus Gabrielsen paa 1 pd udi Store Bierchevig, Kongens Gods, dat 31 Octbr. 1749. Til Tugth. 4 sk.

3. Dito til Gabriel Rasmussen paa ½ v. udi Indre Sejnes, dat. 28 Octbr. 1749. Til Tugth. 4 sk.

4. Dito til Christian Gabrielsen Kongsbach paa 1 pd udi samme Gaard, Kongens Gods, dat. 5 Junij 1749. Til Tugth. 4 sk.

5. Dito til Johan Olsen paa 2pd i Gaarden Skoug, Kongens Gods, dat. 23 octbr. 1749. Til Tugth. 4 sk.

6. Dito til Axel Amundsen paa 1 pd 6 mk udi Ytre Elvegaard, Kongens Gods, dat. 23 Octbr. 1749. Til Tugth. 4 sk.

7. Dito til Ole Christensen en egen Seddel. Tømmeraas paa 6 mk. Lagt i Skyld. Til Tugth. 4 sk. Kongl. May:sts Foged velædle Niels Myhre fandt fornøden til Justitiens Pleje at undersøge en til daglig under fleere Nafn – en stoer Tyfs Delinqvent, som nafnlig vides her sig at kalde Anders Erichsen, haver udbrudt sig af Fængsel paa Sandøen fra Lensmand Johan Johansen Feenes, derefter strax fra Landet igjennem nordefter til Senjens Fogderie, derfra kommen tilbage hid til Ofodens Fierding, hvor han boede paa Nord- og Søer Rejsen, haver begaaet adskillige Tyfverier, indtil at han her i denne Fierding er bleven med Mandskab paagreben, haft hos sig adskillige Tyfvekoster, og under Jern og Fængsel, fremmødt til Lensmanden paa Barøen, hvorfra han igien skal have giort sig løes, og videre søerefter escaperet, til saadan Oplysning i denne Casu, at i denne Sag, --- producerede Fogden S. Hendrich Mejer og Skomageren Jens Hansen, derfor skal have været foreenlige der, herefter sadt ham og bragt ham under Stokke og Fængsel til Barøen, hvor til den Ende de herom udi alt til given sin udførlige Forklaring, der blef optagen baade af Hendrich Mejer og Jens Hansen, forklarede, at de kort Tiid efter, om Morgenen, neml. Den 2 Maij sidstleden blef andre for Jørgen Hansen og Anders Hansen Bervig at de om Natten været tilforn paa deres Gaard af en Tyf en Kiste skulde være bleven opbrudt. Den samme af en Person hos Ole Axelsen Bervig skal have baade Penge og andre Ting hensadt, og at her Kistens Laaser opbrudt og paa Tyfvsmaal medhandlet. Da den arresterede blef for længe af ovenbemeldte at blive at eftersætte samme Tyf, derpaa de denne, fornemlig til Lensmands Gaarden Torrestad og flere Naboer kom til Hielp, hvilked de og iverksadte. Deponerede sig for at sammenkalde de nærmeste Naboer, nafnlig Ole Knudsen Bielgam, Carl Ediessen Lieland og Jørgen Bervig, samt Anders Hansen efter og med Baad fare udefter Fjorden indtil --- Jørgen og Anders Hansen Bervig som kom til Bogen fra Torrestad og de grendsende Gaarde og Fogden for dem forklarede at nogen var villig til at assistere dem til Tyfvs Etterfølgelse, hvorefter de sammesteds resolverede at efterfølge ham, ej frit at formeenes, da de er passere teen Fierdings Vej forbi Fiordb---- opdager de at der laae en Baad ved Stranden. Derpaa de visselig kan og efter Granskning fandt Tyfven siddende lige ved een Steen som han blev dem vahr, vilde tage Flugten til Skougs, endelig efterloed de Baaden og toeg af Gevæhr, sigtede og vilde skyde, og saaledes bad ham at overgive sig i deres Vold. Derpaa de fører ham ned til Stranden hvor han viser sig at have paa sig 3 Pacher hver udi -------12 Sølf Skeeder, 4 smaae Punge med Penge udi og een Deel Klæde ------ og andet og for dem bekiendte at det var alt han havde med sig og som han alt havde stiaalet.. Derpaa toeg de ham tillige med Kosterne som S: Mejer sagde ----- gav tilkiende at denne Tyf loed sig kalde Peder Olsen --------- Almuen forstaaer ej at ligesom saadan Tyfverie ----- umod ------------

Fogden tilspurte Laugrettet og Almuen angaaende Lapperne i Ofodens Marker og om de giorde Ofodens Lejlendinger fortred.

Laugrettet og Almuen Svarede, at det forholder sig med Østlapperne slig som dersom Qvæstionen indholder, ved det at de ej alleene Skougen opbrender, men end og Landet til ingen Nøtte frembringer og Opsidderne til Fortræd, Saaledes at de nedkaster sig med en Gamme i hvilken Skoug de self finder beqvemmelig for sig og denne naar saa Skougen er nedhuggen og opbrendt, de forfløtter sig til en nye Stæd, og ere ellers Landet til ingen Nøtte, men Gaarderne til største Ødelæggelse.

Denne Sag blef forskudt til Høste Tinget,


Eftersom indtet meere var at forrette blef Tinget i Hans Kongl. May;sts Nafn ophævet.