1746 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søkHøsttinget 1746

Anno 1746, d. 21 October blef almindelig Høste- og Skatte Ting holden paa Gaarden Torrestad med Ofodens Fierdings Almue udi Ofverværelse af Hans Mai:sts Foged Sr. N. Myhre og følgende Laugrettis Mænd,neml.:

1. Erich Hansen Balsnes

2. Lars Ottesen Lielandschar

3. Casper Trondsen Ramnes

4. Hans Hendrichsen Ytter Bøe

5. Svend Thommessen Furre, i Stæden for Jacob Ludvigsen Hochvig

6. Peder Pedersen Ponsvig i Stæden for Peder Andersen Narvig

7. Niels Christensen Lien i Stæden for Joen pedersen Framnes

8. Ole Nielsn Trældahl i Stæden for Jørgen(?) Tollefsen Lille Hochvig


Da til Publication blef fremlagt:

1. General Forstamptets Ordre til Fogden, dat. 26 April 1746, betreffende Skovens Conservation.

1. Fogden Myhres Bøxel Seddel til Anders Larsen paa 1 pd Fiskes Landskyld udi Stor Ballangen, Kongens Gods, dat. 19 Octbr. 1746

2. Dito til Peder Ottesen paa 1 pd Fiskes Landskyld udi Stor Ballangen, Kongens Gods, dat. 19. Octbr. 1746.

3. Hr. Aron Arctanders Bøxel Seddel til Ole Andersen paa ½ v. udi Balsnes, Præstens Bordholds Jord, dat. 14 Julij 1744. Til Tugth. 4 sk

4. Dito til Niels Larsen paa 18 mk udi Dragvig, Bispens Jordepart, Præsteboeøet, dat. 19 Novbr. 1745. Til Tugth. 4 sk.

5. Dito til Albert Jensen, 18 mk udi Dragvig, Bispens Jordepart, Præsteboelet, dat. 19 Novbr. 1745. Til Tugth. 4 sk.

Da denne Bøxel Seddel blef oplæst, indfandt sig forrige Opsidder, Joen Joensen, og paa anchede den Jord ham nu er frabøxlet, da han ej nyder Kaar som ham er lovet, og for det at vige reserverde sin Ret.


I følge det Højloflige Cammer Collegij til Fogden ergangne og mig foreviiste Rescript af 26 Martij sidstleden og mig nu fra højædte og velbaarne Hr. Etatz Raad og Amptmand Schelderups Ordre og Intention af 6 April sidstleden der communicerer med hvilke der til Expedition og er Tingsvidnes Udstædelse ang. Kongens Gods og Rettighed her udi Saltens Fogderie og for denne Fierding, naar og af Hans Mai:sts Gods Bøxel Sedler og Skiøder udgives, da og udi Protocollen under Skatte Tinget at andføres, da Fogden forrettet Matriculen igien at indgaae, og er her passeret under som følger:

1. Stuenes. Hans Christophersens Enke mødte og sagde at hendes Mands Bøxel Seddel paa 1 ½ v. i Stuenes er borte bleven, men dog sammen stillet udi Nafn og er nu rigtig bøxlet.

2. Lars Andersesns Enke ibidem haver Bøxel Seddel af Dato 19 Octbr. 1728 som blev anviist.

3. Erik Erichsen, Stuenes, andviiste sin Bøxel Seddel af 16 Octbr. 1731.

4. Christian Erichsen Stuenes andviiste sin Bøxel Seddel, dat. Under Dags Dato.

5. Peder Pedersen Lielandschar mødte og andviiste Bøxel Seddel, dat 16 Octbr. 1731

6. Lars Hansen ibidem ligesaa af 18 Junij 1746.

7. Ole Pedersen og andviist ibidem.

8. Bielgam: Knud Engebrigtsens Enche mødte ikke.

9. Øjen. Joen Povelsen sagde at ham bøxlet 1713 af Sa. Foged Kolderup, men glemt sin Bøxel Seddel hieme.

10.Leeroos. Lars Joensen mødte ej. Joen Hansen og Peder Hansen icke heller

11.Narvig. Iver Olsen mødte icke.

12. Peder Pedersens Enche mødte icke.

13. Sejnes: Povel Joensen. Ole Hansen.

14. Ødejord. Hans Mighelsen mødte icke. Niels Abrahamsen.

15. Leervig: Gabriel Olsen mødte, men sagde at have bøxlet udi sal. Fogden Randulfs Tiid, men haver sin Bøxel Seddel hieme.

16. Trældahl. Ole Nielsen fremviist Sal Fogden Randulfs Bøxelseddel af 25 Octbr. 1726 Joen Axelsen mødte og sagde at have sin Bøxel Seddel glemt hieme, men af Sal. Fogden Randulf for 16 à 17 Aar siden.

17. Nyegard Axel Olsen fremviiste sin Bøxel Seddel, dat. 17 Junij 1734.

18. Hergotten. Anders Gabrielsen, Bæxling, dat. 5 Octbr. 1741. Udstæd af Sal. Fogden Randulf

19. Dito til Lars Joensen(jonassen) ibid, 17 Junij 1734. Her og disse og har Bøxel, dat. 2 Novbr. 1745

20. Lien Anders Einersen, Bøxel Seddel, paa ½ v. dat 19 Novbr. 1745.

21. Til Hans Henrichsen Ytter Bøe paa ½ v, dat 6 Junij 1739.

22. Joen Hendrichsen ligesaa.

23. Peder Hansen Bachejord andviiste sin Bøxelseddel af Fogden Myhre, dat, 27 Octbr. 1745

24. Peder Michelsen ibid af Fogden Myhre, udstæd 28 Octbr. 1745.

25. Israel Svane Bachejord af Fogden Randulf udstæd Bøxel Seddel, dat. 28 Octbr. 1737.

26. Lars Nielsen Bierchevig udstæd Bøxelseddel af Hartgen, dat. 26 Octbr. 1745.

27. Axel Jacobsen ibid, mødte og anviiste Skiøde paa Find Odel af 18 Decbr. 1714 hvor af Laugrettet formeentes han at være frie for at bøxle sit Brug og som han ej heller har bøxlet.


Ingen fleere af Kongens Bønder som havde Bøxel Sedler mødte, men endeel sagde de havde sine hieme liggende. Hvorpaa Fogden erindrede Almuen at for Eftertiden vil være mer betencht paa at efterlefve, havde han her i Tingstuen efter høje Ordre Reqvisition ligesom i denne Sag skied er.


Fogden, velædle Niels Myhre videre ædskede Mandtallet for Self Ejeres og Kongens Gods maatte vorde examineret og matriculeret og til den Ende Oppebørsel befordre af Gaarden Lieland der beboes af:

1. Peder Hansen Harr som andviiste Johan Pedersen Bergensborgers Skiøde af 12 Julij 1714 til hans Fader, nu afg. Hans Pedersen Harr paa 2 v. Leje under anmeldte Skiøde som befandtes at være publiceret 7 Ocybr. 1714.

2. Denæst andviiste han Sal. Sorenskriver Aagoms Skifte Forretning efter Sal. Hans Pedersens nu afg. Moder Mette Olsdatter Nyested, begærede og aflæst d. 22 Octbr. 1739 som indted fattes udi Peder Hansens Børns Fædrene og Mødrene Arf og indgaar Gaarden Lieland, der er brugt udi bem:te Gaard om Odels Arfvingers Eje, der beboes og skylder Kongl. Slkatter, formeentlig af disse at være befriet.

3. Hendrich Mejer som den andre Opsidder paa samme Gaard, der beboer og bruger 1 v. Leje sagde At have faaet Skiftebrevet efter Sa. Dannemand Ole Hansen Har efter retslig Kiendelse her beskrefven – som han hører for ham skal være udlagt til hans Stifbørn ved Opsidder Carl Eidissen – for ham mødte Svogeren Hr. Peder Hansen Har som sagde at det skal være af et Skatte Bref efter hans Fader Edies Torchilsen at have 18 mk udi Lieland, arfveligt er tilholdetat være, hvorunder med Skiftebref ejer og ham skal beviise, og ellers producerede videre derhos at Carl Eidissen ejer og besidder 18 mk udi Gaarden Lieland, er ham lovligen tilfalden.

Fogden derpaa loed opraabe for Almuen som i ofvernefnte Sag at være befriet for Odels Skat af Proprietair Gods som de besidder at de da med Skifte Brefve og Skiøder som de besidder, at de da sig med disse vilde andmelde, da dertil ingen indfandt sig med Paastand.

Anno 1746, d. 22 October blef Retten atter sadt af Foged, Sorenskiver og Laugrette som før meldt.

Da der blef ædsked udi Rette den udsadte Sag oaa Justitiens Veigne af Kongl Mai;sts Foged velædle Niels Myhre imod Erich Andersen og Malene Aslachsdatter. Erich Andersen fremstoed for Retten og gav til Kiende at have bøxlet Fagerjord ----- teksten uleselig paa filmen)