1744 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1744

A:o 1744 d. 19 Junij er almindelig Ledingsberg- og Sageting holden af Sorenskriveren som forhen er melt med Torrestad Fierings Almue.

Til Laugrettismend mødte:

1. Jens Jørgensen Lille Hochvig

2. Ole Olsen Lengenes sidder for Amund Andersen Store Hochvig

3. Niels Jensen Schiomnes

4. Hans Larsen Besfiord

5. Joen Hansen Oosen sidder for Ole Hansen Virach

6. Lars Jørgensen Oosen

7. Peder Johansen Arnes, i hans Stæd Gulbrand Larsen Volden

8. Hans Jørgensen Fure, i hans Stæd Christen Olsen Elvegaard


Da følgende blev foretaget og passeret:

1. Blev oplæst alle de Forordninger med videre som paa første Ting er melt.

2. Et Skiøde af Lars Joensen Bang og hans Hustrue til velærværdige Hr. Sivard Kildahl af Dato 5 Septbr, 1740.


Som det nu langt paa Aftenen udlider, optages de øvrige Forretninger til i Morgen.


A;o 1744 d. 22 Junij som er Dagen efter mødte Sorenskriveren tillige med Laugrettes Mend og da blev efterhvert Tinget i Hans Mai;sts Høje Navn sadt og følgende foretaget:

1. Blev læst Designation som Sal: Ole Hansens Enke Lieland udstæd og til Fogden overgivet af Dato 18 Junij betreffende den Fornermelse hende overgaar og Sorenskriveren derpaa haver i Protocollen ladet indføre.


Efter Fogdens Befahling til Lensmanden som Sr. Major Schnitler andraget at indstefne Niels Thomassen Strømsnes for Modvillighed at møde paa Grensegangen til Strafs Lidelse. Han mødte for Retten og vedgikk lovlig Varsel med Beklagelse over sin slette Tilstand det han den Tiid ej var megtig at møde formedelst hans siuge Tilstand, og der begiærede at samme maatte tages i Consideration i Forventning det Hr Majoren efter sin Credite anseer hans Forseelse og Tilstand, da han forventer Lemfeldighed og derved forlanger at Sagen til Høststinget maatte opsettes som blev bevilget. Foreviises Lensmanden til at indføres.


Læst Hr. President Lems Skrivelse af 26 Septbr. 1743 angaaende 100 Tdr Hafre som med Peder Mogensen Virachs Jegt er sendt til Ofodens Fiering.


Blev paaraabt den Sag angaaende Lejermaal mellem Knud Lap og Malene Aslachsdatter. Hun mødte, han ikke. Da hun blev tilspurt om hun tilstaaer den Bekiendelse hun paa Ledingsberg Tinget 1742 giort at Knud Lap er hendes Barne Fader? - Nej! - Hvem er da hendes Barne Fader? - Erich Andersen Fagerjord - Hva Tiid havde han Omgiengelse med hende? - Ved Helliemesse Tiider 1740. - Siden hun nu bekiender en anden, om hun kunde sige sig frie fra den første? - Nej, dog uden en Gang. - Hva Tiid det skiede? - Om Olaij Tiider, samme Sommer som hun havde Omgiengelse med Erich Andersen om Høsten. - Hva Tiid hun kom i Barsel Seng? - Ved Olaij Tiider 1741. - Hvorfor hun ikke straxen bekiendte hendes rette Barne Fader? - At Erich Andersen overtahlt hende dertil. - Om hun nu med Sandhed vedbliver denne hendes Bekiendelse at Erich Andersen er hendes Barne Fader? - Ja!

Videre var udi Sagen ikke denne Gang at qvestionere, men maa optages indtil navngivne Erich Andersen lovlig til Stefnemaal maae vorde indstefnet, til hvilken Tiid hun og forelegges at møde.

Blev paaraabt den Lejermaals Sag imellem Ole Nielsen og Ane Pedersdatter med Begiær til Fogden med Attest som og forhen er af Retten reqvireret at beviise deres Slegtskab med hin anden ikke skied, hvorfor Sagen beroer til samme efterkommes.

Endnu blev paaraabt den Lejermaals Sag imod Morten Olsen Virach og Maren Nielsdatter, der vel tilstaaed Lejermaal saa vel som Slegtskab i tredie Led med en Ingebor der er Tremenning med hin anden, hvorom af Fogden blev reqvireret Præstens Attest, men ved Lensmanden saa at længe til ej fik dertil siden Præsten er nylig kommen. Retten paalegger Actor at fremskaffe Præstens Attest forinden Domb i Sagen feldes han, saa vit deres Slegtskab angaaer til hvilken Tiid Sagen optages.

Petter Lap i Virach Marken mødte for Retten og ædskede sin Sag imod Otte Amundsen Klubvig for 5 Ruller Tobak med videre, men som indtet Forlig er forkyndt, ej heller den ene Stefnings Mand tilstæde kunde ej videre foretages i Sagen, men henviises til nyt Stefnemaal og at enhver som han begiærer til Stefnings Mend det ikke negter, samt til Tings møde Stefningen at afhiemle under Straf og Domb.

Da nu indtet videre var at forrette, blev Tinget i Hans Mai:sts Høje Navn ophævet.