1743 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1743

A:o 1743 d. 22 October blev Høste- og Sageting holdt efter Berammelse paa Gaarden Torrestad for Ofodens Fiering af Sorenskriver Truels Aagom , og paa Fogdens Veigne mødte hans Fuldmægtig Mons. Jesper Hartgen.

Til Laugrettismend indfandt sig efterskrevne:

1. Ole Andersen Laxaae

2. Niels Christensen Lien

3. Asbiørn Gabrielsen Gievig


4. Joen Axelsen Treldahl

5. Ole Nielsen ibidem

6. Niels Einersen Haachvig

7. Søfren Larsen Dragvig

8. Axel Larsen Bervig


Da efter at Retten i Hans Mai:sts Høje Nafn var sadt, blev følgende foretaget: Blev oplæst Kongl. Forordninger med videre Høje Øfvrigheds Ordre som ere:

1. Placat om videre Benaadning for dem som samme Ertzgange opdager, og hvorledes med de Berg Verkernes Skov skal forholdes, dat. Fredensborg d. 20 Junij 1743.

2. Placat hvorved den Friehed som Undersaatterne i Norge have været forundt, dat. 16. Julij 1743,

3. Placat angaaende den ved Saugerne i Norge i Brug gaaende Overskur, dat. 10 Julij 1743.

4. Placat angaaende de fremmede Speile- og Speil Glas paalagde Forhøjelses Told som aldeles ophøres. Dat. Rente Cammeret d. 13 Julij 1743.

5. Trøkt Copie af Hans Exellence Hr. Geheime Defence Raad Johan Ludvig von Holstein, hans Skrifvelse til Hr. Steiftsbefahlingsmand over Trundhiems Stift Christian Ulrichsen Nissen af Dato 13 April 1743.

6. Copie af Cammer Collegii Skrifvelse til Etatz Raad Lime den 2 Maij 1743 angaaende om en vis Pris paa de Nordlandske Vahrer.

7. En Copie af Kongl. Rescript til Ambtmand Hr. Etatz Raad Schelderup, angaaende at i den Stæd Deliqventer ere dømt til Fæstningerne eller Trundhiems Tugthuus, hvorefter skal hendømmes til Omgang i Findmarken, dat. 31 Maij 1743

8. Dito til Ambtmanden angaaende om nogen krigsskibe skulde komme i Hafnerne i Nordland, da det udforske hva Nation samme Skibe ere, dat. 26 April 1743.

9. Dito angaaende Thomas Sivertsen af Numedahls Fogderie som vil ægte en Buemandspige samt at ingen maa forekaste at nogen er Find, dat. 29 Martij 1743.

10. Dito angaaende at Overdomme ikke maa tage højere Sallarium ende Forordningen af 1735 tilholder med videre dens Indhold, dat. 8 Martij 1743.

11. Ambtmandens Skrifvelse angaaende 2de Deserteurer, den ene Christopher Søfrensen af Meelhuus Sogn, den anden Peder Olsen af Vaage Prestegield i Guldbrandsdahls Fogderei, dat 7 Aug. 1743.

12. Hr. Etatz Raad og Ambtmand Schelderups Ordre til Fogden hvorledes med Delinqventers Førsel herfra til Trundhiems skal forholdes, dat. 18 Febr. 1743.

13. Dito til Fogden betreffende det forhen anførte 5te som er Hr. Geheim Raad von Holsteins Skrifvelse, dat 7 Aug 1743.

14. Hr. Etatz Raad Schelderups Skrifvelse til Fogden om det som paa Almuen skal lignes til Skyds for Grentze Commissionen omtrent hvad paa hver Mand kommer, 4 sk. Dat. 7 Aug. 1743.


Blev paaraabt Lejermaals Sagen imellem Knud Lap og Malene Aslachsdatter, og ligesom paa Sommer Tinget blev reqvireret Præstens Attest om deres Slegtskab. Fogdens Fuldmægtig Mons. Jesper Hartgen svarede han veed ikke noget for denne sinde at tahle i Sagen, siden han af sin Pricipal ingen saadan Attest er ofverlefveret, og derfor begiærer Opstand i Sagen til næste Ting som af Retten blev bevilget.

Blev ligeledes paaraabt Lejermaals Sagen med Morten Olsen Virach og Maren Nielsdatter Virach, hvorudi Præstens Atteat reqvireres. Mons. Hartgen reserverede sig til sit forige ved forige Sag, - som af Retten blev bevilget og tilladt.


Oplæst en Forteignelse over en Deel Pante-Gods udi Sterfboed efter afgangen Ole Hansen Lieland.


Videre blev oplæst for Retten en Klage udstæd af Ole Hansens Enke Lieland imod dem som forurettet hende i sin borgelig Handel, dat, 19 Octbr. 1743.

Læst Madame Sal: Hr, Lethes Bøxelseddel paa ½ v. Fiskes Leje i Gaarden Saltvig, dat 19 Octbr 1743. Til Tugthuset 4 sk – underskrefvet af Enkens Laugværge. (til hvem?)


Til nye Laugrettismend blev opnæfnt:

1. Jens Ingebretsen Lille Hochvig

2. Amund Andersen Stor Hochvig

3. Niels Joensen Schiomnes

4. Hans Larsen Besfiord

5. Joen Hansen Oosen

6. Lars Joensen ibidem

7. Peder Jørgensen Arnes

8. Hans Jørgensen Fura

9. Gulbrand Pedersen er fattig


Da nu indtet videre var at forrette er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophævet.