1742 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1742

A:o 1742 d. 20 Junij er almindelig Ledingsberg- og Sageting foretagen og holden af Sorenskriver Truels Aagom da Fogden Natten forhen er afreist.

Til Laugrettis Mend mødte:

1. Joen Axelsen Treldahl

2. Søfren Larsen Dragvig

3. Niels Einersen Lille Hochvig

4. Ole Hansen Stuenes

5. Ole Andersen Laxaae

6. Niels Christensen Lien Disse 6 have aflagt deres Æd for Sorenskriveren, men de øvrige 2de mødte ikke. Nu for dem bliver:

7, Rasmus Gabrielsen Lille Bierchevig

8. Torchel Joensen Lille Ballangen


Da følgende blev foretaget og passeret:

1. Blev oplæst alle de Forordninger med videre som forhen er melt, og svarede Almuen lige som paa forige Ting angaaende Skolemester at holde med Tilleg, at siden deres Præst er afdød, bliver vel naar anden Præst kommer, derom giort Anstalt.

2. Videre blev læst Hr. Jochum Leths Bøxelseddel til Engebret Olsen paa 18 mk udi Lien, dat. 13 Octbr. 1740. Til Tugthuset 4 sk


Kongl. Mai:sts Foged Søfren Randulf haver ved Lensmanden ladet indstefne Malene Aslachsdatter for begangen Lejermaal, og at bekiende hendes Barne Fader. Hun mødte for Retten og vedgikk lovlig Varsel, samt tilstoed at have begaaed Lejermaal. - Blev tilspurt med v\hvem? - Med en Lap som heder Knud Joensen, som er afrejst til Sverrig. - Hvor hun var da Gierningen skiede? - Hos Erich Andersen Fagerjord. - Hvad Tiid Lejermaalet skiede? - Ved Helliemesse 1740 - Hva Tiid hun kom i Barselseng? - Ved St. Olaij 1741 - Om dette Lejermaal skiede paa Gaarden hvor hun tiente? - Ja! - Om hun i dette hendes Lejermaal ikke haver med nogen anden at bestille, siden den beskyldte er fraværende? - Nej!

Siden denne Gang indtet videre udi Sagen at forrette, optagen den til Høsttinget, til hvilken Tiid den beskyldte Knud Joensen bør indfinde sig, og hun uden videre Varsel at møde.

Knud Ingebretsen Bielgam haver ladet indstefne Margrethe Christensdatter Laxaae for ærerørige Skieldsord hun haver begaaed imod hans Datter Karen Knudsdatter. Margrethe Christensdatter blev paaraabt, men ikke mødt. Thi fremstoed Stefningsvidnrne Christian Erichsen Stuenes, Knud Tostensen Lien der med Æd bekræftede at hun lovlig er varslet, og at paahøre Vidner, Anne Einersdatter og Giertrud Andersdatter. Af de indstefnte Vidner mødte Anne Einersdatter som efter Formahning og Ædens Forklaring som af Lovbogen for hende blev oplæst, under corporlig Æds Aflæg vidnet saaledes: at forgangen Sommer var Margrethe Christensdatter i Vidnets Huus udi Lengvigen og klagede sig over at Knud Engebretsens Datter var saa haard imod hende. Da Vidnet svarede: Hvo kom det til at hun skal være saa haard? Du haver jo indtet med hende at bestille. Da Margrethe Christensdatter svarede, at dersom de vidste selv hva Skam Flek de haver paa sig, giorde de det ikke, og derpaa udbrød hun at Knud Engebretsens Datter har ligget lenge i utugtig Omgang med Axel Michelsen. Da svarede Vidnet at dersom de haver brugt saadant, havde det vel siuntes. Hvortil Margrethe Christensdatter svarede; De bruger Raad derfore og bær Bævergield paa sig og en Spoen eller Fliis af Alter eller bag Kierkedørren, og en Fliis af den 3die Lund i Fieren. Videre vidste Vidnet ikke. Vidnet blev tilspurt om flere var nærværende da dette blev talt? - Ja! hendes Datter Giertrud Andersdatter var tilstæde og hørte alt hva vidnet er. Hun er 20 Aar og gaaer til Guds Bord. Citanten begiærede Opsættelse i Sagen til Høstetinget.

Christen Olsen Elvegaard fremførte paa Fogdens Veigne en Find, nafnlig Ole Nielsen for Lejermaal imod Anne Pederdatter, som mødte og begge tilstoed Lejermaal, samt han ikke gaaer til Guds Bord og kan være 18 Aar gammel. Blev spurt om de have indtet at betahle deres Bøder med, Christen Olsen som er Drengens Huusbonde svarede, at han indtet haver, at betahle med, og derfor begiærede Opsettelse i Sagen til Høste Tinget.

Og nu indtet videre var at forrette, er Tinget i Hans Mej;sts høje Navn ophævet.