1740 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1740

A:o 1740 d. 21 October er almindelig Høste- og Sageting holden paa Gaarden Torrestad af Kong. Mai:sts Truels Aagom. Paa Fogdens Veigne var tilstæde hans Tiener Jeper Hartchen med Ofodens Fierings Almue.

Som Laugrettis Mend mødte:

1. Jens Tollefsen Emmenes

2. Anders Engebretsen Framnes

3. Ole Pedersen Lilandschar

4. Anders Olsen Narvig

5. Peder Pedersen Ponsvig

6. Torchel Joensen Lille Ballangen

7. Knud Torstensen Lien

8. Rasmus Gabrielsen Lille Bierkevig


Da der udi Tilstædeværendes Paahør følgende er foretaget og passeret: Efter Paaraab blev svaret at indted fandtes til Oplysning om.

Blev oplæst:

1. Hr. Jochum Leths Bøxelseddel paa ½ v. udi Østervig til Lars Jørgensen som er af Dags Dato og henhører under fordums Biscopelige Gods. Til Tugthuset 4 s.

2. En Dito til Lars Axelsen paa 1 Pd udi Bervig, dat. 13 Octbr. 1740. Til Tugthuset 4 sk.

3. En Dito til Jens Andersen paa 1 Pd udi Lengvig, dat. 13 Octbr 1740 Til Tugthuset 4 sk

4. Dito Jochum Leths Bøxelseddel paa ½ v. udi Gaarden Laxaae til Anders Christensen, dat. 6 Aug. 1739. Til Tugthuset 4 sk.

5. Fogden Randulfs Bøxelseddel til Ingebrigt Christensen paa 18 mk Lanskyld udi Stoer Hariangen imod Bøxel 1 Rdr 1 ort. Dat. 21. Octbr, 1740. Til Tugthuset 4 sk

6. En Dito til Lars Hansen paa 18 mk udi Lilandschar, dat, 18 Junij 1740. Til Tugthuset 4 sk.

7. En Dito til Peder Tollefsen paa 18 mk udi Lille Hochvig, dat 18 Junij 1740. til Tugthuset 4 sk.

8. En Dito til Joen Abrahamsen paa ½ v. udi Stoer Harianger en Finne rødning som Grim Erlandsen Find haver beboed og forladt, dat. 16 Junij 1739. Til Tugthuset 4 sk.

9. En Dito til Hans Olsen paa ½ v udi Fagernes, er af denne Dags Dato. Til Tugthuset 4 sk.


Kongl Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulf haver til dette Ting ladet indstefne Axel Michelsen Bielgam og Berithe Pedersdatter for begangen Lejermaal med hin anden. Han mødte for Retten og vedgikk lovlig Varsel, Hun mødte ikke. Fremstoed Stefningsvidnerne, Lensmanden Lars Engebretsen og Hans Larsen Torrestad der med Æd bekræftede at hun lovligen er varslet.. Axel Michelsen blev tilspurt om han er Berithe Pedersdatters Barne Fader? - Ja! - Om de ere beslegtede med hinanden? - Nej! - Hva Tiid han havde Omgiengelse med hende? - Forgangen Høst 1739, ved Helliemess Tiider. - Om hva Tiid hun kom i Barsel Seng? - 8 Dage efter Olaij.

Som hun nu ikke er tilstæde, optages det øfrige af Sagen til næste Ting til hvilken Tiid hun forelegges at møde.

Da nu indted videre var at forrette, er Tinget i Hans Mai:sts Høje Navn ophævet.