1740 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1740

A:o 1740 d. 18 Julij er almindelig Sommer- og Ledingsberg Ting holden paa Gaarden Torrestad af Foged og Sorenskriver som forhen melt med Ofodens Fierings Almue, Til Laugrettis Mend mødte:

1. Gabriel Jørgensen Schornes

2. Stephen Gabrielsen Ponsvig

3. Knud Larsen Sletjord

4. Axel Larsen Bervig

5. Christen Olsen Elvegaard

6. Einer Christophersen Strand

7. Anders Tollefsen Lengvig

8. Johan Olsen Schaug


Da der udi tilstædeværende Almues Paahør følgende er passeret.

1. Blev oplæst alle de Forordninger med videre som forhen er melt med alle sine Omstændigheder.

Hva Skolerne da derpaa Almuens Svar ligesom forhen med Fogdens Forestilling derom: Betreffende Annexerne da ere Præsterne saa vel som Almuens Svar derom at her er med hin anden fornøjet, mest hva de derom anordnet som er 8 sk aarlig i Nathold af Annexets Almue, og endskiønt Klocheren ikke haver noged Nathold, nyder han dog saa meget af Almuen aarligen at han dermed kan være fornøjet.

Angaaende Vægte, da blev anseet for det første at kunde behøve 12 Pund, siden en stoer Deel haver Jern Vægt tilkommen, og en Deel beklager deres Fattigdom.


1. Blev oplæst Fogden Randulfs Bøxelseddel til Peder Nielsen paa 18 mk udi Besfiorden, som tilforn har været en Finn Rødning imod Bøxel 1 ort, er af denne Dags Dato. Til Tugthuset 4 sk.

2. En Dito til Michel Haldorsen paa 1 pd udi Aarnes imod Bøxel 1 Rdr 2 ort 16 sk, dat. 18 Julij 1739. Til Tugthuset 4 sk

3. En Dito til Hans Hendrichsen paa ½ v. udi Yttre Bøe som hans Fader for ham opgivet imod Bøxel 2 Rdr 2 ort, dat: 10 Junij 1739. Til Tugthuset 4 sk.

4. Hr. Cancellie Raad Petter Heyers Bøxelseddel til Engebret Larsen paa 1 v. udi Torestad som hans Fader for ham opgivet, dat. 23 Decbr 1739. Til Tugthuset 6 sk.

5. Hr. Jochum Leths Bøxelseddel til Niels Andersen på ½ v. udi Gaarden Balsnes, dat, 3. Aug. 1739, Til Tugthuset 4 sk.

6. En Dito til Casper Tronsen paa 1 v. udi Ramnes som Ole Olsen for ham opgivet, dat. 17 Julij 1740. Til Tugthuset 4 sk.

7. En Dito til Thomas Hansen paa ½ v. udi Balsnes som Enken Maren Christophersdatter for ham opgivet, dat 25 Octbr. 1739 Til Tugthuset 4 sk,

8. En Dito til Erich Hansen oaa ½ v. udi Balsnes som forbem;te Enke for ham opgivet, dat 3. Aug. 1739. Til Tugthuset 4 sk.

Sr. Ole Hansen Hars Borgerbrev, udstæd af Bergens Magistrat, dat. 29 Maij 1740 som herefter ordlydende indføres,


I Stæden for Christian Stuenes blev opnefnt til Skydsskaffere Ole Hansen og Hans Christophersen Stuenes.

Det øde Gods blev opbuden lige som forhen, ligesaa ½ Parten af Anders Clemetsens Finne Rødning om nogen af Finnerne den vil antage,

Da nu indted videre var at forrette er Tinget i Hans Mai:sts Høje Navn ophævet.

En Half Rigsdaler 1740

PresidentBorgermester og Raad udi Bergen Giør vitterlig at Anno 1740, d 4 Julij er for os paa Bergens Raadstue fremkommen den velagte Mand Ole Hansen Har, bem.te føed i Lofodens Fogderie, men nu boesiddende i Saltens Fogderie paa sin bortdøede Fader Hans Pedersen Har, som udi Aaret 1720. den 29 Aug. er bleven af da værende Magestrat udi Bergen for sin Part med Borgerbref/ hans Gaard udi Evenes Kirke Sogn, Lieland kaldet, som forlangende vild sit Borgerskab , og at maatte nyde Borgelig Ret og Friehed. Da som han til den med os aflagde hans allerunderdanigste Troeskabs Eed til deris Kongl. Mai;st Voris Allernaadigste Arve Konge og Herre til Danmark og Norge etc. og under samme Eed belovet og tilsagt sin allernaadigst Foresatte Øvrighed ald vedbørlig Lydighed, saa maa han al den Stund han sig saaledes skikker og forholdet som det een troe og nidkier Undersaat samt eedsoren Borger vedeigner og anstaaer herefter ubehindret nyde og bruge al den borgelige Ret og Friehed som forbem:te hans paaboende Gaard eller Kræmmer Leje medfører, ingenlunde imod Byens Privilegier at præjudicere denne Byens Borgerskab, hvormed han og efterlever paa Landets boende Borgermand for denne velagte Borgers Paalæg foretages i det til Bekræftelse under denne Stads Seigl og Stadens Raadstues Styrers Underskruvelse.

Actum Bergen ut supra H. Gelmûgden(sign) Lakksegl