1737 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1737

A:o d. 12 October 1737 er almindelig Høste- og Sage Ting holden med Ofodens Fierdings Almue paa Gaarden Torrestad af Kongl. Mai:sts Foged Sr. Randulf og Truels Aagom.

Til Laugrettis Mend mødte:

Lars Andersen Stuenes

Christen Erichsen ibidem

Stephen Gabrielsen Ponsvigen

Gabriel Jørgensen Schaarnes

Axel Larsen Bervig

Gulbrand Larsen Vold

Knud Larsen Hariangen

Anders Tollefsen Lengvig


Da der udi Tilstædeværendes Paahør følgende er passeret; Blef oplæst Forordning angaaende hvorledes den Norske Lovs 5 Bogs 2 cao 63 Arrt efterdags skal forstaaes, dat. 31 Maij 1737. Forordning anlangende hvorledis Auctions Salarium af Jordegod, tiender og andre dislige Forpagtninger skal betallis, dat 19 Julij 1737. Placat og Forbud af Messing Plader og andet uforarbeidet Messing med videre ikke i Danmark og Norge fra fremmede Stæder maa indføres, dat. 12 Julij 1737. Høyædle og Velbaarne Hr. Etatz Raad og Ambtmand Ove Schelderups Ordre til Fogden Randulf Angaaende Betaling af Skiftebreve med andreDombs Bøder til ustits Cassen hvorledis derudi skal forholdis, dat. 27 Aug. 1737.5. Copie af Hans Kongl. Mai.sts Befahling til Ambtmanden angaaende forbem:te Justitz Cassen, dat. 12 April 1737. Copie af Dito som betreffer det samme, dat. 24 Maij 1737. Placat hvorved den Consumptions og Familie, samt Folke Skats Friehed som de fra København formedelst Branden i Aar 1725 udjagede Familier og Folk har været forundt, ophæved, dat. 27 Aug 1737. Reglement og nærmere Anordning om Sørgedragt, dat. 3 Maij 1737. Forordning angaaende Forbud paa fremmed samt Salts Indførsel i Danmarl, dat. 9 Martij 1737. Anordning angaaende adskilligt udi den om Forbud paa Juveler, samt Guld og Sølv at bære med videre, udgangen allernaadigst Forordning af 16 April nestafvigt, dat. 6 Octbr. 1736. Hr. Etatz Raad og Ambtmand Ove Schelderups Ordre til Fogden angaaende Bierke Træer og Louvtræer, samt Enetræer om nogen maatte findes, da efetr Hendes Ma:sts Dronningens Ordre at see dem anskaffet med videre Befafahlingens Forhold, dat. 27 Aug 1737,

Fogden tilspurte Almuen om i denne Fiering nogen Steds findes saadanne Skauge, hvor slige døgtige Træer maatte være at finde og voxer paa saadanne nedrige og fugtige Stæder, som bem:te Etatz Raad og Ambtmands Ordre indeholder? Almuen svarede at i denne Fiering findes ingen uden Bierketræer og allene deraf ikun 2 à 3 Stæder, nemlig Stuenes, Evenes Præstgaard og Ballangs Marken, hvor der voxer stoer Bierk, men deraf skulle vel findes Fyre Træer som mand skulle kunde finde de som var saa frisk at det kunde være tienlig, fordi de findes baade i norden og sønden Marke med Træer, og derfor maatte mand til Fields finde mange 20 Træer førend man kunde finde 1 Tylft, som kunde være døgtig og brugelig og af nogen Qvalitet, at med et Fahrtøj at kunde befragtes til Trundhiem, saaledes siden her findes ingen Sauge her i Fogderiet.


Læst Kongl. Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulfs udstædde Bøxelseddel paa 1 pd udi Framnes, Hans Mai:st tilhørende til Eschel Pedersen, som hans Fader for ham opgifvet, dat. 11 Octbr 1737 imod Bøxel 5 ort. Til Tugthuset 4 sk. 2 En Dito til Hans Pedersen paa ½ v. udi Ødejord som Abraham Axelsens Enke for ham opgifvet, siden han ægter Datteren, imod Bøxel 2 Rdr 2 ort. dat 11. Octbr 1737.

Fremkom velagte Ole Hansen Har og begiærer at maatte protocolleres hvorledes han efter sin Faders Død tilholder sig som ægte Søn her Prioritet til Bergens Borgerlejet Lieland her i Ofodens Fiering hvilket hans Broder Peder Hansen Har som var tilstæde med hannem bevidnede.

Kongl. Mai;sts Foged Sr. Søfren Randulf haver til dette Ting ladet indstefne Gabriel Gabrielsen Levanger for for tidlig Sammen Leje i sit Ægteskab. Han blef paaraabt, men ikke tilstæde. Thi fremstoed Stefnings Mendene Hans Larsen Torrestad og Erich Erichsen Stuenes., men som befindes at Varselen ikke var lovlig, kunde deris Stefnings Æd ej antages, men til nyt Stefningsmaal henviises,Fogden anviste Præsten Hr. Jochum Leths Attest af 31 Decbr. 1735, som viser at han for tidlig Sammenleje er angifven. Vider kunde ikke foretages.

Fogden lader Grim Erlandsen Find hans Jord Part i Stor Hariangen som han nu her for Retten ved Knud Larsen Sletjord fraviger, opbyde efter Højloflig Rente Cammers Anteignelses 1ste Post 2 Art. 1729 Aars Anteignelse om nogen Find den vil antage, de da frem for andre da være prioriteret

Ligesaa opbød Ødejorden Rønelf.

Da nu indtet videre var at forrette er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophavet.