1737 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


[[]] 1737a


Udi Den Hellig Trefoldigheds Nafn


== == 'Sommertinget 1737' == ==


A:o 1737 d. 13de Junij er akmundelig Sommer- og LedingsTing holden paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Mai:sts Foged S. Søfren Randulf og Sorenskrifver Truels Aagom

Til Laugrettis Mend mødte:

Amund Axelsen Seines

Hans Christophersen Stuenes

Morten Truelsen Kleven

Christen Olsen Kleven

Einer Christophersen Strand

Knud Larsen Strand

Anders Tollefsen Lengvig

Gulbrand Larsen Volden

Da udi tilstædeværende Almues Paahør følgende er passeret og foretagen; Blef oplæst den aarlige Skatteforordning for Aar 1737, dat. 6 Novbr. 1736

Forordning anlangende Attester som Professores Theologiæ ved Kiøbenhafns Universitet med fleere I Danmark og Norge aarlig skulle til det Danske Cancellie indsende, dat. 2 Novbr, 1736, Forordninger anlangende at de som ved Skifterne hafve at bestille, skal nyde res Skrifver Løn efter Loven med videre disses Indhold, dat. 21 Octbr. 1736.

Forordning angaaende adskilligt udi den om Forbud paa Juvelers samt Guld og Sølv at bære med videre allernaadigst Forordning af 16 April nysafvigt, dat, Fredensborg d. 6 Octbr. 1736.

Placat om Højeste Ret i Danmark for Aar 1737, dat. Fredensborg d. 12 Octbr. 1736, Forordning angaaende Brølluper, Troelovelse og Børnedaab paa Landet med videre, dat. 14 Decbr. 1736.

Forordning angaaende den udi Kiøbenhafn oprettede Asignatioms Vexel og Laan i Bamqve, dat. Frederichsberg d. 6 Martij 1637 med hosfuldte Lotteries Plan og Avertisement. Fogden derpaa fremstillede med ald venlig Begiæring til de bæste af Almuen at de efter Forordningens Indhold vilde resolvere sig at sette sammen Lotterie og hvis ikke en er megtig en heel Lod at udrede, da at trinne saa mange til sammen efter Formue, hvorved noget kunde udredes. Almuen svarede at deres Hierte gierne er dertil villig, men disverre Tilstand saa ringe at de ikke vel kan udrede deres aarlige Udgifter, hvorfore Fattigdommen holde dem undskyldt.

Højædle og velbaarne H: Etatz Raad og Ambtmand Schelderups Ordre, angaaende bem:te Lotterie til Fogden, dat. 26 Febr. 1737. Fogden S. Søfren Randulfs Forestillelse og derpaa H. Etatz Raad og Ambtmand Scelderups Resolution at Ole Hans Lieland er opnefnt efter forordningen at tale inden Retten for Delinqventer, dat, Storfosen Gaard d, 6 Martij 1737 Captuls Taxten for 1736, dat. 12 Janv. 1737. Etatz Raad og Ambtmand Schelderups Ordre angaaende Tolden at blifve efter Sedvane indtil Kongl. Approbation skier, dat. 9 April 1737, Højbem:te Etatz Raads Ordre angaaende Knabe- og Skipperskat her i Fogderiet samt Udreeder, dat 17 Maij 1737.

Videre oplæst Kongl. Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulfs udstædde Bøxelseddel til Israel Svane paa 1 v. Fiskes Landskyld udi Gaarden Bachjord imod Bøxel 5 Rdr af denne Dags Dato. Til Tugthuset leveret 6 sk.

Og som indtet videre er at oplæse, ej helle nogen Sager, blef nye Laugrettis Mend opnefnt:


Gabriel Jørgensen Schornes

Stephen Gabrielsen Ponsvigen

Lars Andersen Stuenes

Christian Erichsen ibidem

Ole Nielsen Treldahl

Joen Pedersen Saltvigen

Gabriel Ingvoldsen Kongsbach

Ole Olsen Lengnes

Da nu indtet videre var at forrette, er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophævet.