1735 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1735a

Sommertinget 1735 A:o 1735, d. 18de Junij er almindelig Sage og Ledingsberg Ting holden paa Gaarden Torrestad af Kongl. Maj:sts Foged og Sorenskrifver som forhen melt med Ofodens Fjerings Almue.

Til Laugrettis Mend mødte:

1. Hans Christophersen Stuenes

2. Gulbrand Larsen Vold, i hans Stæd Einer Christophersen Strand

3. Anders Tollefsen Lengvig

4. Peder Olsen Østervig

5. Lars Nielsen Anchenes

6. Amund Axelsen Seines

7. Gabriel Olsen Lervig

8. Christen Olsen Elfvegaard


Da der udi Almuens Paahør følgende er passeret:

1. Blef oplæste alle de Forordninger med videre som forhen melt.

Fogden Sr. Søfren Randulf lod for Retten frembringe Vægt og Maal som Almuen bekreftet, neml. 1 Jern Bismer, 1 Tindkande, 1 Potte, ½ Potte og 1 Pægel som til Lensmanden paa Tingstædet blef lefveret til Paaseelse og for sammen blifver ansvarlig.

1. Kongl. Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulf udstædde Bøxelseddel til Goen Ottesen paa ½ ødeliggende Finne Jord som Finnerne efter aar og Sags ikke har villet antage, kaldet Bachjord imod Bøxel 2 Rdr 2 ort, dat. 17 Junij 1731.

2. En Ditto til Ole Hansen paa ½ v, udi Ytre Seines, Hans Maj:st tilhørende, imod Bøxel 2 Rdr 2 ort, dat. 12 Junij 1734.

3. En Ditto til Lars Joensen paa 18 mk udi Hergotten som Hans Direchsen for ham opgifvet imod Bøxel 1 Rdr 1 ort, og var af forige Dato.

4. En Ditto til Axel Olsen paa 1 v. udi Nyegaard imod Bøxel 5 Rdr, dat 17 Junij 1734.

Kongl, Maj:sts Foged Sr. Søfren Randulf hafver til dette Ting Ladet indstefne Skydsskafferen her udi Fieringen, neml. Tron Larsen Schaarnes og Christen Elfvegaard fordi de Forgangen Aars Ledingsberg Ting tilsagt ukyndig og slæt Førenskab hvorved Øfvrigheden næsten med Førenskaben sat Lifvet til, hvilket og en Gang tilforn er passeret. Begge mødte for Retten og bad Omforladelse, da der saaledes blef afhandlet, at enhver svarer til de fattige i 2 ort med Løfte de her efter bedre vil see sig fore udi Førenskabs Tilsigelse.

Ole Hansen Har hafver til dette Ting ladet indstefne Hans Hansen Medbye for nogle Ting som var imellem dem staaende. Bem:te Hans Hansen mødte for Retten og vedgikk lofvlig Varsel., samt begiærede at Ole Hansen for denne Gang vilde lade det komme til mindelig Forlig, hvorpaa de blef saaledes foreenit at Hans Olsen bad Ole Hansen om Forladelse samt inden 1 Aar og Dag at betahle udi Omkostning 2 Rdr, hvormed denne Sag blef foreenit og ophæfvet.

Kongl. Maj:sts Foged Sr. Randulf hafver ved Lensmanden laget indstefne for Retten Rasmus Hansen og Dordie Nielsdatter for begangen Lejermaal med hin anden. Hun mødte for Retten, og paa hans Veigne var Ole Ifversen Barøen, der tillige med hende tilstoed Varsel at være lofvlig forkyndt.

1. Da bem:te Dordie Nielsdatter blef tilspurt hvem hendes Barnefader er? : Svarede: Bem.te Rasmus Hansen.

2. Hva Tiid han hafvde Omgjengelse med hende? Sv: Det var i Paaske 1734.

3. Hvor Gjerninge skiede? Sv, Paa Evenes Præstegaard.

4. Hvad Tiid hun fødde Barn? Sv. 15 Janv. 1735.

1. Retten tilspurte Fuldmegtigen Ole Ifversen om Rasmus Hansen tilstaaer at være hendes BarneFader? Sv. Nej! Han tilstaaer det ikke, kan dog ikke negte at hafve hafr Omgjengelse med hende.

2. Hva Tiid det skiede? Sv, Han berettede det vel, men er nu gaaen af hans Minde. Som da indtil videre i Sagen denne Ganf foretages siden den Beskyldte ikke er sielf tilstæde optages Sagen til næste Ting, til hvilken Tiid han forelegges at møde,


Til nye Laugrettes Mend blef opnefnt:

1. Axel Larsen Bervig

2. Morten Truelsen Kleven

3. Ole Jørgensen Lien

4. Lars Povelsen Balsnes

5. Amund Axelsen Seines

6. Johan Olsen Schaug

7. Knud Larsen Sletjord

8. Johan Olsen Schiomnes

Hva Tingvidner som paa dette Ting er udstæd og forrettet findes herefter indført.

Da nu indtet videre var at forrette er Tinget i Hans Maj:sts Høje Nafn ophafvet.