1733 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1733a

Sommertinget 1733 A:o 1733 d. 17de Junij da almindelig Ledingsberg Ting holdes paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Maj:sts Foged Sr. Søfren Randulf og Sorenskrifver Truels Aagom. Til Laugrettis Mend mødte:

1. Einer Christophersen Strand

2. Johannes Christophersen ibidem

3. Jens Thommesen Bervig

4. Svend Tommesen Østervig, udi hans Stæd Hans Christophersen Stuenes

5. Gabriel Olsen Leervig

6. Ole Amundsen Fagernes

7. Peder Einersen Ponsvigen

8. Ole Nielsen Stor Hochvig, udi Hans Stæd Lars Engebretsen Torrestad

Da udi tilstædeværende Almues Paahør følgende er passered: 1. Oplæst alle de Forordninger med videre som paa forige Tinge er opnefnt.

Fremkom for Retten Niels Vellumsen Fieldahl og berettede hvorledes han ni i sin Alderdom, siden han ikke er mægtig at stræbe for sin daglig Føde, hafver forforvendt sig med sin nærmeste Paarørende her omkring, neml. Ole Pedersen Trldahøl, der og var tilstæde at han tager ham til sig i sit Huus, og medens han lefver giør ald den Opvartning som skie kan og behøfver i sin Alderdom. For slig Godvillighed belofver han derimod at Ole Nielsen skal nyde efter hans Død, hva ringe som efter hannem findes upaatalt af de øfvrige Arfvinger. Bem:ta Ole Nielsen der var tilstæde tilstoed samme Indgaaelse med Forsikring han vil for Niels Vellumsen drage ald den tilbørlige Omsorig som skie bør, saaledes han det for Gud vil ansvare, Herpaa Niels Vellumsen fremlagde en Forteignelse paa sin Ejendeele der i allem kan beløbe til 39 Rdr 1 ort 8 sk som han agter at indtage med sig udi Ole Nielsens Huus, er hannem nu inden bortskyldig Gield tilkommen, hvilked efter Begiær protocolleret, men som fornemmes af fleere Arfvimnger kan dette ikke være af nogen fuldkommen Kraft forinden de øfvrige Arfvinger vorder varslet om de noged imod saadan Foreening kan hafve at sige. Fogden paastoed at vedkommende bør giøre saadant for øfvrige Arfvinger bekiendt, og derom her i Retten giøre det bevist, begiærede ellers til Justitiens Tienest Copie af den Retten lagde Forteignelse paa Niels Vellumsen Fieldahls Ejendeele, da han derefter vil tage sine Meseures til Andrag for høiere Øfvrighed.

Til nye Laugrettis Mend blef opnefnt 6 Mend som 1731 er opnefnt, men endnu ikke aflagt deres Æd, derforuden opnefnes:

1. Gulbrand Larsen Vold

2. Lars Nielsen Ankenes som til Høstetinget betiener Retten hvorfore de bør aflegge deres Æd.

3. Da nu inted videre var at forrette, er Tinget i Hans Maj:sts Høje Nafn ophæfvet.