1732 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1732a Sommertinget 1732 A:o 1732 d. 18de Junij er almindelig Ledingsberg Ting holden paa Torrestad af Kongl. Maj:sts Foged og Sorenskrifver som forhen medt med Ofodens Fierings Almue.

Til Laugrettis Mend var opnefnt;

1. Peder Torsen Botten

2. Jens Tommessen Bervig

3. Svend Tommessen Østervig

4. Johannes Christophersen Lengvig

5. Gabriel Olsen Lervig

6. Amund Pedersen Nyegaard

7. Ole Amundsen Fagernes

8. Peder Einersen Ponsvig

Da der nu med tilstædeværende Almues Paahør er Passeret:

1. Blef oplæst alle de Forordninger med videre som paa forige Ting er meldt eller specificeret.

Fogden tilspurte Almuen om de agter paa Fieringens Bekostning at anskaffe Vægt og Maal som paa Tingstædet kan opbevahres til enhvers Efterretning om nogen Tvist paakom, eller og er fornøjet med den Vægt som for heele Fogderiet skal nedsettes?

Almuen svarede, de siunes at det vil være til Almuens Bæste her i Fieringen, naar en Vægt blifver bekostet og hengt paa Tingstædet, hvorfore enhver gierne vil gifve sit dertil, men hva Kande, Potte og Pægel maae angaae, da er de fornøjet med detr som paa Fogdens Bekostning hos Fogden blifver nedsadt, saa som det er slige Ting lidet brugt.

I Følge af den forhen begyndte Sag imellem Hans Povelsen Brettesnes og Hans Pedersen Har, loed nu bem:te Hans Povelsen ved Lensmand Lars Engebretsen i Retten fremlegge sit skriftlige Indleg, dat: Brettesnes d. 31de Martij 1732, som blef læst og paaskrefved, hvilked og udi Acten ordlydende blifver indført. Videre blef fremlagt en u-brædet Attest af 2de Mend, nemlig Anders Danielsen Brettesnes og Anders Pedersen Molgaflen, dat. 27de Junij 1731 – som ligeledes blef læst og paateignet, der og udi Acten vorder indført. Endnu en Attest u-brædet udstæd Indleg af Mogens Olsen Løbstad, Christopher Olsen Kieøen og Christen Olsen Valle, dat. Brettesnes d. 29de Junij 1731, der blef læst og paateignet, samt udi Acten ordlydende vorder indført. Og endelig blef fremlagt 2de Regninger fra Bergen, dat. 30te Aug. 1730 og 25de Maij 1731, begge udstæd af Kiøbmanden Diderich Harmens, der saa vidt Sagen vedkom blef læst og udi Acten indført.

Hans Pedersen Har var nærværende og berettede at han til dette Ting hafvde indstefnet Hans Povelsen Brettesnes, og Vidner at oaahøre ved Lensmand af Tiellesund Fiering Anders Pedersen Tofte og Johannes Olsen af Hegstad Fiering, men som samme Stefnings Mend ikke er tilstæde Stefnemaalet at afhiemle, kan han denne Gang ikke faae sine Vidner ført, men til Høstetinget maae broe. Ellers protesterede Hans Pedersen imod de oplæste Attester siden at de af de udstædende ikke er sielf slkrefvet, ej heller beædiged. I øfvrigt negiærede han Sagens Oprettelse til næste Ting.

Axel Abrahamsen Ytre Seines hafver til dette Ting ladet indstefne Bergitha Amundsdatter som hafver tient hannem i mange Aar, og nu i nogle Aars Tiid efter anden frataged hannem baade Penge og andet meere disligeste. Jacob Larsen Indre Seines og hans Quinde Ingeborg Andersdatter var indstefnet fordi de skal hafve hælled og gifvet adskilligt hun hafver staaled. Bem:te Bergitha Amundsdatter og Jacob Larsen mødte for Retten og tilstoed lovlig Varsel, men hans Quinde mødte ikke. D Tøsen Bergitha Amundsdatter frievillig bekiendte at hun Tiidd efter anden paa nogle Aar taged Penge fra hendes Huusbonde, men hvor mange hver Gang kan hun ikke vide. De Penge hun hver Gang toeg, lagde hun i en liden Kiste i Forvahring, hvor de af andre blef bort Tagen, i det at Kisten alle Tiider blef brødt op, da hun nu formerkede ikke at hafve det i Fred, kom hun i Kiendskab med Jacob Larsens Quinde, Ingebor Andersdatter og bar til hende noged Vadmel og andre ædedendeVahrer af Korn og Mehl, da Ingebor Andersdatter loved hende en Kiste at legge udi, hva hun saaledes bort snapped, men Quinden beholdt sielf Nøgelen, da og ngebor Andersdatter for en 3 Aars Tiid sagde til Tyfven, ” se, nu kun at legge dig noged til Goede, mens du hafver Leilighed der til, saa skal du siden naar min Søn blifver saa gl. Faae hannem til Ægte, det blifver da got at finde”. Tyfven blef tilspurt om hun ikke hafver nogen forvahred Penge i den Kiste hos Ingebor Andersdatter? Sv.: Bar ikun derhen en Rigsdaler som laae i Kisten. Tilspurte om hun ikke forvahret andet i Kisten? Sv.: Noged Vadmel og noged Lerrit. Tyfven berettede ellers at hafve lefvered til Ingebor Andersdatter i Betahling for Kisten 1 pd Korn og noged Mehl i en Sæk. Tyfven blef tilspurt om hun alle Tiider var alleene udi Huuset og toeg Penge? Sv.: Stundum var hun alleene og stundum andre med. Blef tilspurt hvem da var med hend? Da hun nafngaf nogle Personer som ikke er stefnet eller og derfor ej kan denne Gang indføres.

Som nu denne Gang indted videre var at gjøre ved Sagen, optages den til Høstetinget, da Jacob Larsen og hans Quinde forelegges uden videre Stefnemaal at møde.

Efter at Sagetinget var forrettet, opbød Fogden den ødeliggende Rønelf og Finnejord Bachjord til Finnene til aarlig Brug.

Da nu indted videre var at forrette, er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophafvet.