1731 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1731b

Høsttinget 1731 A;o 1731, d. 16de Ocrbr. Er almindelig Høste Ting holden paa Torrestad af Kongl. Mai:sts Foged Sr, Søfren Randulf og Sorenskrifver Truels Aagom med Ofodens Almue.

Til Laugrettis Mend mødte ikun denne Gang:

1. Lars Engebretsen Torrestad

2. Ole Nielsen Stor Hokvig

3. Peder Torsen Botten

4. Johannes Christensen Lengvigen

5. Joen Povelsen Øjen

De øfvrige 3de siden Lensmand er Lars Engebretsen betient for den enen, mødte ikke hvorfore paa det at Retten detsmormedelst ikke skulle lide nogen Ophold blef den sadt og paa følgende Maade passeret:

Blef oplæst følgende Forordninger:

1. Placat angaaende Kongsberg Sølfverk til Participanterne at afstaae til Forpagtning eller Ejendom, dat: 17de Aug 1731.

2. Placat angaaende Fugle spilt udi Trundhiems Stift I Norge, derefter Fredning at maa udsettes aarlig fra 1ste Martij

3. Forordning anlangende at Sorenskrifvere og Stiftsforvaltere udi Norge skulle holde rigtig Igiennemdragning og forseigle Protocoller med videre, dat. Kiøbenhafn d, 21de April 1731

4. Rente Cammerets Communication at Hans Mai:st allernaadigst har efterladt Krigsafgift for Trundhiems Stift for de værdslige undtagen geistlige som dette Aar svarer den 1/3 deek Skat, dat. 30te Junij 1731.

Efter Hr. Canselie Raad Bredahls skriftlige Forlangende er oplæst Copie af Søe Etatens Genaral Commisaires Publication angaaende den som i denne Krigstid til Døe Vesenet for Yieneste kan hafve at fordre.


Blef oplæst følgende Bøxelsedler: 1. Kongl. Mai:sts Foged Sr Søfren Randulfs Bøxelseddel paa 18 mkr udi Lielandschar til Ole Pedersen imod Bøxel 1 Rdr 1 ort, var af samme Dags Dato,

2. En Ditto til Peder Pedersen paa ½ v, udi bem;te Lielandscar imid Bøxel 2 Rdr 3 ort, var af denne Dags Dato

3. En Ditto paa 2 pd 6 mkr udi Stuenes til Erich Erichsen imod Bøxel 3 Rdr 3 ort, var af samme Dags Dato,

Fremlagde Kongl. Mai:sts Foged Sr Søfren Randulf efter velbaarne Hr Justits Raad og Ambtmand Schelderups Ordre af 31te Mai 1731 angaaende en Person af Nordland ved Nafn Pedet Rasmussen, der Aar 1726 har væred Haasetter til Bergen, og hafver væred udi Slagsmaal med Niels Olsen, ligeledes af Nordland, hvorfore den første af Bye Tings Retten er dømbt til sine Slagsmaals Bøder efter Loven, men forinden samme kunne exeqveres er Personen afreist, hvorfore Sr, Jacob Preus som commiteret paa afgangne Byesvein Sr, Niels Bages Veigne søger samme til Rigtighed: Thi tilspurte Fogden om nogen er som samme Personer kiender og om de endten i dette eller andre Fogderier er at finde?

Almuen svarede at ommeldte Peder Rasmussen er Klokker paa Dverberg udi Vesteraalens Fogderie som Aar 1726 var seigled paa Søfren Brønlunds Jegt af bem:te Vesteraalens Fogderie, og Niels Olsen ligeledes hafver sit Logimente i samme Fogderie, men hvor vides ikke, dog erndrede Almuen at hafve hørt samme Aar indted om bem:te Personer skal hafve væred i Slagsmaal.

I Anledning af Hans Pedersen Brettesneses Stefnemaal af 10de Octbr. 1730 angaaende 200 v. Fisk som Hans Pedersen Har bem:te Aar hafver loved at indtage, men ikke efterkommed, og derfor søge Skadelidelse, hafver bem;te Hans Pedersen Har nu ved Contra Stefning ladet indstefne Hans Povelsen fornenende at nyde Fragt og Førings Løn samt at befrie sig for Hans Povelsens Tiltahle, Bem:te Contra Stefning er dat. 25de Julij 1731 som og af Hans Povelsen er hannem efter egen Paateigning forkyndt, men ikke siden Forkyndelsens Dato var paateigned, fremtrinde Mogens Virach og Amund Andersen Stor Haakvigen og ædelig bekreftet at Hans Povelsen inden sin Boipæl d. 3die Julij næst afvigte er contra Stefnet, hvilked Stefnemaal blef oplæst og var af forbem:te Dato.


Detsuden fremlagde Hans Pedersen Har et skriftlig Stefnemaal til Christen Christophersen Ytterstad udi Hægstad Viering, dat. 11te Julij 1731 med hans Vidne, dat. Ytterstad d, Octbr 1731. – Hvorpaa af Retten er skied følgende Forlig. – Detzuden braabte sig Hans Pedersen Vidnerne Jens Nielsen og Niels Jørgensen samt Peder Pedersen Lielandschar som var tilstæde , men siden Hans Povelsen ikke til Vidners Paahør, der udeblef, kunde ikke Sagen videre foretages, men Sagen til nyt Stefnemaal saa vidt Vidnerne angaar oprages.

Siden nu ingen Videre Sager var, opbød Kongl. Mai:sts Foged Randulf det øde Gods udi denne og Tiellesunds Fiering lige som paa forige Ting.

Fogden øod erindre efter Forordningen og fra Justits Raad Schelderup som paa Ledingsberget er forkyndt hans Anstaltning angaaende Vegt og Maal at det gamle ikke mer maa bruges, men uden Paabud bør afskaffes efter videre Ordre fra Ambtmanden af 14de Septbr. Indeværende Aar,

Til nye Laugrettis Mend sor næstkommende Aar blef opnefnt:

1. Peder Olsen Østervig

2. Hans Christophersen Stufvenes

3. Anders Tollefsen Lengvigen

4. Axel Axelsen Taraldsvig

5. Amund Axelsen Seignes

Foruden disse 6 blef opnefnt til Rettens Betiening næstkommende Aar Gabriel Lervig og Amund Pedersen Nyegaard