1731 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1731

A:o 1731 d. 23de Junij er almondelig Ledingsberg Ting holden paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Mai:sts Foged og Sorenskrifver som forhen er meldt. Til Laugrettis Mend mødte:

1. Joen Povelsen Øjen

2. Peder Einersen Pondsvigen

3. Anders Olsen Balsnes

4. Ole Nielsen Store Hokvig

5. Christen Olsen Elfvegaard

6. Gabriel Olsen Leervig

7. Peder Thorsen Botten

8. Einer Christophersen Strand


Da der blant andet af Fogden til Almuen lige som paa forige Ting blef advahret de med første forskaffede sig nyt Vægt og Maal efter Forordningen.

Fogden videre tilspurte Almuen om de siunes det er nok at en Vægt blifver anskaffed for at være mit i Fogderiet, eller paa hvert Tingstæd?

De svarede, det siunes være billig at saadan justeret Vægt blef ved hvert Tingstæd anskaffed, som denne Fiering vil anskaffe, foruden den der af Fogderiet af Vægt og Maal hos Fogden bør anskaffes.

Videre paabød Fogden at Almuen alle og enhver til Høst Tinget fremkomme med ders Træbismer indkommer til Cassering, og igien forseer sig med nydt Vægt og Maal efter Forordningen. Almuen svarede det er deres allerunderdannigste Pligt efter Forordningen at indlefvereden gl. Træbismer Vægt til Cassering, men hvorledes de fattige Folk kan det ny tilvejebringe i Magt ved Gud siden deres Fattigdom er saa stor at de det ej kan tilvejebringe.

Videre blef oplæst Rente Cammerets Ordre angaaende Toldens Erleggelse, hvorledes derved skal forholdes naar ikke hafves Croner, muelig udi Courant at betahle 5 Procento, dat. 7de Apriil 1731.

Fogden derefter opbød til Finnene de ødeliggende Finne Jorder lige som paa første og andet Ting forhen, men ingen af Finnerne anmeldte sig.


Siden blef oplæst:

1. Kongl. Mai:sts Foged Sr; Randulfs Bøxelseddel paa 1 pd. udi Elfvegaard, Hans Maj:st tilhørende til Peder Andersen for Bøxel 1 Rdr 2 ort 16 sk, var af denne Dato.

2. Strange Mules Bøxelseddel paa 18 mkr udi Diubvigen til Jacob Eschelsen, dat. 26de Octbr. 1730.


Kongl. Mai:sts Foged Sr: Randulf hafver til dette Ting efter Stefnemaal som forhen paa første Ting, ladet indstefne Peder Pettersen Biørn at fremlegge sin Handels Bog for Retten om denne Fierings Almue noged til hannem er skyldig. Han blef paaraabt, men ikke tilstæde, hvorefter Fogden der saadant Stefnemaal har udstæd, for om han noged udi denne Fiering haft at fordre, da det for det første indtil videre paa Justitiens Veigne at vorde segtecontreret og derfore tilspurte Almuen om de noged til bem:te Peder Pettersen er skyldig, da samme til Lensmanden Lars Engebretsen at betahle, men samtlig Alme svarede at ingen af dem til hannem noged er pligtig, siden han nu i mange Aar ikke væred her paa Ledingsberg Tingene.


Hans Povelsen Brettesnes af Lofodens Fogderie hafver ved skriftlig Kald og Varsel ladet indstefne Hans Pedersen Har angaaened 200 vog Fisk som han forgangen Sierstefne 1730 skal hafve loved for Hans Povelsen Brettesnes, paa sin Jegt at indtage, men ikke efterkommed, at erstatte samme sin Skadelidelse og Processens Omkostning med videre Stefnemaalets Indhold er datteret 10de Octbr. 1730 som lydelig blef læst og udi Acten Ord for Ord indført.

Videre fremlagde bem:te Hans Povelsens Fuldmægtig Sr: Anders Rasmussen Lind, Hans Pedersen Hars Skrifvelse til Hans Povelsen hvorudi han belofver udi Kieøen at indtage 200 vog Fisk, som for Retten blef oplæst og var af Dato, 21 Junij 1730. Fogden der til forskaffede behøfvende steml. Papiir.

Videre fremlagde Fuldmægtigen Hans Povelsens skriflige Indleg, dat, 10de Octbr. 1730 som udi Acten ordlydende indføres.

Hans Pedersen Har var tilstæde og vedgikk lovlig Stefnemaal, samt paahørte hvad Hans Contrapart ladet oplæse. Hvorpaa Fuldmægtigen Sr: Lind tilspurte Hans Pedersen om han negte at jo Hans Povelsen straxen sendte hannem ved saamme Bud skriftlig Svar tilbage? Hans Pedersen Har svarede, Kan ikke negte, han jo fik hans Svar tilbage hvilked og til næste ing vil producere han begiære nu for Retten opsettelse udi Sagen til førstkommende Ting for imidlertid contra at indstefne bem:te Hans Povelsen Brettesnes, da han agter at beviise at Skylden ikke er hos hannem, men hos misieur Hans Povelsen.

Fuldmægtigen Sr: Lind derpaa reserverede sig til sit Indleg og paastoed dømbt hvorpaa af Retten er skied denne Eragtning:

Som Hans Pedersen Har nu for Retten begiær Opsettelse udi Sagen til næste Ting at han ContraStefning kan pqqkiære sin Skadelidelse af Hans Povelsen, saa blifver hannem saadan hans Begiær bevilget, hvilked ikke heller af Retten kan megtes, hvorfor Sagen til næstkommende Høsteting optages.


Ellers loed Fogden i Anledning af Højloflig Cammer Collegii Anteignelser i Fogdens Ragenskab pro A:o 1729 den 1stew Postes 2 Art opbød han Fogden som paa første og andet Ting nu 3die Gang en Part i Bachejord Skyldende som Michel Pedersen paaboede og forladt om vedkommende Finner den vil antage, for at benødte sig den Friehed Finnerne til saadanne Finnepladtser allernaadigst frem for Boemanden er forundt.


Lod Tingsvidnerne med videre som for dette Præstegield erudstæd paa forige 2de Tinge findes før anført.


Da nu indted videre var at forrette er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophaøfvet.