1729 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1729

A.o 1729, d. 25de October er almindelig Høsteting holden paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kong. Mai:sts Foged Sr; Søfren Randulf og Sorenskrifver Truels Aagom. Til Laugrettis Mand mødte:

1. Christen Jensen Strømsnes

2. Johannes Christophersen Lengvigen

3. Ole Nielsen Store Hokvig

4. Joen Povelsen Øjen

5. Amund Pedersen Nyegaard

6. Christen Olsen Elfvegaard

7. Jens Thommessen Bervig

8. Peder Thorsen Botten


Da der udi tilstædeværende Almues Paahør er passeret:

1. Oplæst en Forordning om Forhold med Asignationwer som paa de Kongl. Casser udstædes, dateret Fredensborg 20de Julij 1729.

a. Videre tinglyst Fogden Randulfs Bøxelseddel til Hendrich Larsen paa ½ vog udi Bragvig, Biscopen tilhørende, imod Bøxel 2 Rdr 2 ort, og er af denne Dags Dato

b. En Dito paa ½ vog udi Diubvig af samme Gods til Asbiørn Gabrielsen imod Bøxel 2 Rdr 2 ort, var ligeledes af denne Dags Dato.


Ærværdige Hr; Jochum Leth hafver ved Lensmand og Mend lader indstefne nu sin Dreng Erich Larsen for en og annen Usømmelighed han i sin Tieniste skal hafve begaaed for at lide Straf derfore efter Vidners Udsigende, men som samme Dreng ved andres Forbøn ofvertalt Præsten ikke at sige det færdigt med ham, er Præsten derved best om bevæged ikke at giøre videre Paatale eller søge hans Forderf naar Drengen straxen uden Ophold forføjer sig af Menigheden og der forblifver saa lenge Præsten lefver, hvilked Forlig formedelst udi Lensmanden Lars Engebretsen og Mogens Pedersen Virachs Ofverværelse er passered, som og af Drengen nu inden Tinget er tilastaaed og laafved at holde, hvormed Præsten var fornøjed og denne Sag ophafvet.


Kongl. Mai:sts Foged Sr; Søfren Randulf hafver til dette Ting ladet indstefne Johan Nielsen Lieland og Karen Joensdatter ibidem formedelst Lejermaal med hinanden. De mødte begge for Retten og vedstoed loflig Stefnemaal samt begangen Forseelse, hvorpaa derudi saaledes er kiendt og afsagt; Denne Johan Nielsen Lieland der begaaed Lejermaal med Karen Joensdatter tildømmes efter Lovens Medhold at betahle udi Straf 24 Lod Sølf som han er ung og stærk træler for, ligeledes Tøsen Karen Joensdatter tildømmes for hendes Lejermaals Forseelse med Johan Nielsen betahl efter Loven udi Straf 12 Lod Sølf hvoraf hun allerede skal hafve betahlt 2 Rdr 1 ort, de øfrige 3 Rdr 5 ort betahles til næstkommende Ledingsberg Ting eller og i Mangel deraf at staae udi Sækpiiben 1 Time. Anders Torlefsen Lengvigen lofved for Drengen at betahle 6 Rdr som han tiener for.


Ligeledes var indstefnet en Find, nafnlig Anders Clemmetsen, fordi han skal hafve holdet 2de Kanner Brendeviin til Lappen af Fieldet, Han blef paaraabt, men ikke tilstæde. Thi fremkom 2de Tings Vidne, Christen Olsen Elfvegaard og Grim Larsen ibidem som ædelig tilstoed han lofvlig er indstefnet, til hvilken Ende hanm forelegges til næste Ting at møde.


Nok var indstefnet Amund Axelsen Elfvegaard fordi han i Sommer soldt Brendeviin til Lapperne. Han mødte for Retten og vedstoed en half Pegel Brendeviin til en Svensk Lap ved Nafn Peder Povelsen og som denne hans Forseelse skiede ej alleene imod giorte Anstalter,men endog imod Hans Kongl. Mai:sts allernaadigste Befahling er derudi saaledes dømbt og afsagt: Amund Axelsen Elfvegaard, der nu inden Tinget godvillig tilstaaer at hafve soldt til en Svensk Lap, nafnlig Peder Povelsen en half Pegel Brendeviin som er tvert imod de forføjede Anstalter og Hans Kongl. Mai:sts allernaadigste Befahling, tildømmes for saadan sin Forseelse at betahle udi Straf 1 Rdr som til Missionen hiemfalder, samt udi Processens Omkostninger 3 ort, alt under loflig Adfærd.


Endnu var indstefnet Erik Andersen Fagerjord for Brendeviins Sahl til Lapperne. Han blef paaraabt, men ikke tilstæde. Thi fremkom Stefnings Vidnerne, Knud Larsen og Christen Jensen Hariangen der med Æd bekræftede han loflig er indstefnet, hvorfore han til næste Ting forelægges til Sagen at svare.


Blef derpaa forseigled alle de Tingsvidner som næstforleden er spcificeret.

Fogden tilspurte Almuen om Sildetiende i Aar er falden? Svarede; Nej!

Da nu inded videre var at forrette er Tinget i Hans Maj:sts Høje Nafn ophæfvet.