1726 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1726

A:o 1726, d. 26de October er almindelig Høstting holdet paa Torrestad af Hans Mai:sts Foged Sr: Søfren Randulf og Sorenskrifver Truls Aagom med Ofodens Fierdings Almue. Til Laugrettis Mend mødte;

1. Axel Andersen Framnes

2. Ole Amundsen Fagernes

3. Christen Jensen Hariangen

4. Einer Christophersen Strand

5. Christen Jensen Strømsnes

6. Lars Engebretsen Torrestad

7. Mogens Pedersen Virak

8. Christen Olsen Elfvegaard


Da der udi tilstædeværende Almues Paahør følgende er passeret:

1. Oplæst Forordning om 12 og 14 Stykkers Reduction og Rettelse, dat Frederichsborg, d.15de Julij 1725.

2. Forordning angaaende hva Myndt Kiøbmands Regninger og Fordsringer skal betahles udi som førend Myndtensa Reduction var forfalden, dat. Frederichsborg, d. 14de Aug. 1726.

3. Forbud paa alle slags Korn Vahrers Udførsel af Danmark og Norge, dat Frederichsborg, d. 9de Julij 1726

4. Placat anlangende Kiøbenhafn alleene at nyde af Lags Friehed paa 4re Species, Viin, Brændeviin, Salt og Tobaksblade.

5. En Ditto nærmere Anordning angaaendre de for Kiøbenhafn allernaadigst bevilgede 4re Species af Viin, Brændeviin, Salt og Tobak, af 20de Aug. 1726.

6. Placat og Forbud anlangende at ingen Slags Eegetømmer af Danmark og Norge til fremmede Stæder maa udføres, dat. 24de Maij 1726.

7. Forordning om 16 Stykkers Reduction og Nedsættelse, dat 31te Julij 1726

8. Forordning angaaende Maste- og Bielke bruget ofver alt baade Sønden- og Nordenfields i Norge, dat. 20de Aug. 1726.

9. Oplæst Hendrich Arentsbergs Forpagtnings Contracter angaaende Tenden og Consump. Samt Tolde Skatten her udi Saltens Fogderie dor de Aaringer 1726, 1727 og 1728, begge dat. 29de Decbr. 1725.


1. Forkyndt Fogden Sr: Randulfs Bøxelseddel paa ½ v. udi Treldahl, Hans Kongl. Maj:st tilhørende, til Ole Nielsen imod Bøxel 2 Rdr 2 ort, var i ordinaire Stiil og dat. 25de Octbr 1726.

2. En Ditto paa 1 pds Leje udi bem:te Treldahl til Einer Olsen imod Bøxel 1 Rdr 2 ort 16 sk af forestaaende Dato

3. En Ditto paa 1 pd udi Leervig til Gabriel Olsen imod Bøxel 1 Rdr 2 ort 16 sk, dat. 30te Octbr, 1723.

4. En Ditto til Lars Engebretsen paa 18 mkr Fiskes Landskyld udi Lille Hochvig imod Bøxel 1 Rdr 1 ort 16 sk, dat 25de Octbr, 1726.

5. Mons. Strange Mules udstædde Bøxelseddel paa 18 mkr Fiskes Landskyld udi Bispestoelen tilhørende imod Bøxel 1 støvelhuud, dat. 4de Julij 1726.

6. En Ditto paa 18 mkr udi Gaarden Veggen til Christiopher Andersen imod Bøxel og en Støvelhuud af næstforestaaende Dato.

7. En Ditto paa ½ v. udi Ponsvigen til Stephen Gabrielsen imod Bøxel og Støvelhuud af forestaaene Dato.

8. En Ditto paa ½ v. udi Gaarden Fura til Lars Jørgensen imod Bøxel og Støvelhuud er af forige Dato.

Kongl. Mai:sts Foged Sr: Randulf hafver til dette Ting ladet indstefne Hendrich Pettersen Dybvig og Marie Joensdatter for begangen Lejermaal med hianden. Hand blef paaraabt, men ikke tilstæde. Thi fremkom Stefnings Mendene Lensmand Lars Engebretsen Torrestad og Lars Andersen ibidem som med Æd bekræftede at han lovligen er varslet. Paa Tøsens Veigne mødte for Retten Christen Jensen Harianger og Hans Christensen Bierkevig som efter hendes Forklaring udsagde at efter som Hendrich Pettersen paa Ægteskabs Løfte hafver krænket hende som han nu ikke agter at holde, saa formoder hun at Retten i Mindste tilkiender gannem at betahle Bøderne for hende. Men som bem:te Hendrich Pettersen nu ikke er tilstæde til hendes Paastand at svare er af Retten derudi skied denne Eragtning:

Eftersom Hendrich Pettersen denne sinde ikke efter loflig Kald og Varsel møder til Lejermaals Brøde at svare, og Tøsen Marie Joensdatters Paastamd at paahøre: Saa forelegges han uden videre Foreværende til næstkommende Ledingsberg 1727 at mødse eller og for sin Udeblifvelse at mulkteres efter Loven.

Misionairen Jens Kildahl hafver ved Povel Schiursen ladet indstefne Hermand Jensen Hochvig, Johan Olsen Schiomnes, Hans Andersen ibidem og Christen Christensen Elfvegaard fordij de for nogen Tiid siden efter at Forbud er skied, skal hafve skienked 2de Lapper noged Brændeviin, og derfore begiærede Domb ofver dem til Straf for deres Forseelse. De mødte alle 4re for Retten, og de 3de tilstoed at hafve gifved en Lap en liden Taar Brændeviin , men ikke soldt, den 4de derimod tilstoed efter Begiær af 4re Lapper at hafve soldt hver af dem for 2 sk Brændeviin i den Anledning at disse 4re Lapper kom til Christen Christensen og sagde at Kildahl gaf dem 2 sk til at kiøbe Brændeviin for, hvor ved endskiøndt det var usandt, han blef forledet at sælge dem for disse 8 sk Brændeviin. Som da af dem ikke kan fragaaes at hafve udgifvet Brændeviin imod Forbud derudi saaledes afsagt: Disse 4re Personer Hermand Jensen Hochvig, Johan Olsen Schiomnes, Hans Andersen Yre ibidem og Christen Christensen Elfvegaard der imod Forbud hafver gifvet og soldt en liden Taar af Brændeviin dog ikke i nogen ond Intention, men mest af Mewdlidenhed til en deel Lapper og derved ofverskredet den Foranstaltning som angaar et Forbud paa Brændeviins Sahl til Lapper og Finner, bør for saadan deres Forseelse siden dette er første Gang betahle udi Straf hver ½ Lod Sølf , som til Misionen henvendes, saa at derhos paa mindes herefter bedre at tage sig vare for større Straf at undgaae,

Fortrinnede for Retten Monsr. Strange Mule og tilspurte Laugrettet samt Almuen at eftersom i dette Aar er falden meget mislig Tiende af Korn formedelst den vaade og kolde Sommer som nu ved Tiendens Ydelse kunde fornemmes, da Kornet eg alleene forefandtes meget slæt og ringe, mens han da gierne vilde fornemme at naar Kornet Vinteren ofverligger og indtørker, hvor meget da paa en Læst til Fylling maatte komme? Laugrettet og Almuen dertil svarede: Efter den slætte Tilstand som dette Aar Korn Tienden befandtes udi, hvorfore den Læst Tøndrene blef indslagen paa det at Kornet ikke maatte komme til Skade, siunes dem at ingen samme Korn til Ansvar kunde antage med mindre hannem pr Læst til Indsvinding maatte godtgiøres 3de Skj. Som de siunes i mindste paagar, uagted Tøndernes Ringhed og hva Utøj af Muus og Rotter for Skade kand tilføje.


Blef siden oplæst og forseigled:

1. Den aarlige Matricul

2. De 2de Jordebøger paa Hans Maj:sts beholden Jordegods her udi Fieringen, hvorefter Landskyld og Landboeholden tages.

3. Mandtal ofver det Gods som af Odels eller Selfejer bruges og besiddes.

4. Mandtal ofver alt befindende Proprietaire Gods her udi Fogderiet hvorefter Odels og Rostieneste svares,

5. Udstæd Tingsvidne ofver de øde Finne Pladser i denne Fiering som er Klubvigen 12 mkr, Sletjord ubeboed, brugt dette Aar for Skat og Landskyld af Michel Direchsen – 1 pd, Nedre Elfvegaard 18 mkr, brugt af Grim Larsen dette Aarfor Skadt og Landskyld, Forsaae 12 mkr, brugt af Erland Joensen dette Aar for Skat og Landskyld, Bachejord 1 v. 1 pd ubrugt.

6. Forseigled Mandtallet ofver Sielf Foster Karle etc. i denne Fiering som er Hendrich Rut der bruger en ringe Handel 2 Rdr, - Joen Abrahamsen Sielf Foster Karl 2 Rdr.

7, Mandtallet ofver det øde Gods som er Rønelf 2v. Narvig 18mkr. Deraf svaret Skat og Landskyld af Finne Rødningen Klubvig 12 mkr., Bachejord 1 v. 1 pd

9. Forfatted og forseigled Tingsvidne angaaende 8 Procento af Laxe Fiskerie etc som blef svared at indted af de Ting findes eller dette Aar er falden.

Fogden opbød det øde Gods som er Rønelf 2 v. og Narvig 12 mkr endten til Bøxel eller anden Afgift, men ingen var som samme vilde antage. Tilspurte Fogden Laugrettet og Almuen om nogen Engsletter her i Fieringen som bør skyldsættes. Almuen og Laugrettet svarede Nej! (Ingen vanlig avslutning)