1725 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1725a


Sommertinget 1725

A:o 1725, d. 26de Junij er almindelig Ledingsberg Ting holden paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue sf Kongl. Mai:stes Foged og Sorenskrifuer som forhen meldt. Til Rettens Betiening mødte:

1. Ole Pedersen Dragvig

2. Einer Christophersen Strand

3. Johannes Christophersen Lengvigen

4. Peder Torsen Botten

5. Christen Jensen Harrianger

6. Amund Pedersen Nyegaard

7. Axel Andersen Framnes

8. Ole Amundsen Fagernes


Da der udi Almuens Påhør er passeret:

1. Blef oplæst alle de Forordninger, Placater og Befahlionger som paa Holchestad Ting er meldt.

Velagte Hans Pedersen Lieland hafver til dette Ting ladet indstefne velagte Knud Engebretsen Bielgam for en Deel. Ord som forgangen sidste Stefne udi Bergen skal være passeret. Til Vidner Svend Tommessen Østervig, Ole Nielsen, ibidem og Axel Olsen Dragvig. Knud Engebretsen blef paaraabt, men ikke tilstæde, saa som hand sin Næring at søge er forreist til Findmarken, hvorfore fremkom Lensmanden og berettede at da hand efter Citantens Begiærstefnte Knud Engebretsen svarede hand ikke vide af noget hand skal hafve talt imod HANS Pedersen, men om saa skulde være, da bede hand Hans pedersen om Forladelse, hvilked han berettede og mundtlig allerede at hafve giordt. Stefnings Mendene, Lensmanden Lars Engebretsen og Joen Povelsen Øjen fremtrinnede for at afhiemle Stefnemaalets Rigtighed, men som de berettede at Knud Engebretsen ikke til Vidners Paahør er indstefnet, skiede at retten denne Eragtning:

Siden at Stefnings Vidnerne nu for Retten tilstaaer at Knud Engebretsen ikke er indstefnet til at paahøre Vidner, Hans Pedersens Beskyldning betreffende, kand Retten denne Gang med Mandens Fraværelse ikke nogen videre til Forhør antage siden derpaa ikke er stefnet, hvorfore Sagen til nyt Stefnemaal henviises,

Mons. Jacob Rich hafver til dette Ting ladet indstefne ved sin Fuldmægtig Niels Mouritzen Styrmanden paa Direch Jensens Jegt for Stefnet 1724, nafnlig Peder Torsen Botten for en Tobaks Kiste sim bem:te Førstnefnte efter Javob Richs Beretning til Styrmanden er lefveret, men ikke fremkommed til Eiermanden Hans Pedersen Lieland. Bem:te Peder Torsen Botten mødte for Retten og vedgikk lofvlig Stefnemaal, der efter Tilspørgsel berettede at som hand var Hans Pedersens Førings Mand gikk hand til Kiøbmanden Jacob Rich og begiærede en Tobaks Kiste til Hans Pedersen, hvorpaa Kiøbmanden svarede han faar ingen Tobaks Kiste, dermed vendte hand sig paa Golfvet og loe, som dette passerede om Morgenen løste de samme Aften fra Bergen , samme Tid Føringsmanden begiæredew Tobaks Kisten, lefverede Kiøbmanden hannem et Bref til Hans Pedersen og en liden Paakke Tobak. Erbød sig ellers om skulle paafordres hieme at aflægge sim Æd han aldrig annammede Tobaks Kisten, ej heller er vidende at den kom paa Jegten. Og som endnu fleerde Haasettere er indstefnet men nu ikke hieme saa opsættes Sagen til deres Hiemkomst.

Derefter giorde Kongl. Mai;sts Foged Sr: Randulf Forbude angaaende Finder og den omstrippende Fløtning ligesom forhen er meldt.

Saa og tilspurte Almuen om nogen Sildetiende Aar 1724 er falden? Svarede: Nej!

Nok om Slagsmaals Bøder samme Aar er falden? Svarede ligeledes Naj!

Videre blef opbuden det øde Gods i denne Fiering som Fogden nafngafvet hvert i sæhr.

1. Den aarlige Matricul.

2. De 2de Jordebøger ofver Hans Mai:stst Gods i dette Fogderie.

3. Søe Finne Skat og Ledingen

4. Buemands Ledingen

5. 2de Restancer for 1724 og en for 1725,

6. Tingsvidne angaaende Forlofs Penge, Hovedlodder 60 eller 120 Lod sølf Bøder etc. hvoraf inted i denne Fiering 1724 er falden,

7. Tingsvidne at ingen Handlende Huusmænd eller andre i denne Fiering findes som Skat svarer, undtagen Hendrich Rut der bruger en ringe Handel og betahler aarlig 2 Rdr,

8. Tingsvidne Aar 1724 er bortbøxlet til Lars Joensen 1 pd udi Leeroos for 5 Rdr, nok ½ v. af Leeroos , for liden Bøxel formedelst huusernes Brøstfældighed.

9. Tingsvidne at Aar 1724 paa Hans Maj:sts Anpart er falden : Tønde Rug: inted, Mellem Korn 3 Skr., Ringe Korn: 6 Skr., Ost: ½ v. Penge for Ost: 1 Rdr 18 sk. Rotsiær: 1 v. 1 pd.

10. At Aar1724 ligged øde Rønelf 2 v. I Narvig 18 mk og udi Stuenes 3 v. 1 pd 12 mk, deraf Græsleje 2 Rdr 1 ort 8 sk.

1. Videre blef følgende Tingsvidbe til Fogdens Anteignelses Besvarelse for aaringe 1720, 1721 og 1722 udstæd, neml. At i bem:te 3de Aar i denne Fiering ligged øde: Aar 1720: Store Ballanger: 1 v. Lillevig: 18 mk Stuenes: 4 v,. 1 pd 12 mk Rønelf: 2 v.

Aar 1721: Store Ballanger: 1 v. Lillevig 18 mk Stuenes: 4 v. 1 pd 12 mk Narvig: 18 mk Rønelf: 2 v.

Aar 1722: Rønelf: 2 v Narvig: 18 mk Stuenes 4 v. 1 pd 12 mk.

2. At i bem:te 3de Aar ingen Slagsmaals Bøder er falden.

3. Angaaende Korn- og Ostetiende i dette som på forige Ting.

4. t af 1 v. Fisk gifves i Fragt og Føring til Bergen 8 sk.

5.At for den 1718 Aar falden ringe Tiende ikke kunde giøres mer end for 1 Tønde grøn Rug 1 Rdr og i en Tde grønt Korn ½ Rdr, ej heller er Almuen vitterlig at Fogden der hafver til nogen soldt.

6. At Matriculen i Aar 1720, 1721, og 1722 ikke er forbedret.

7. Tingsvidne at Aarsagen hvorfore Tiende Registeret for Aar 1721 er nedsendt uden at paateigne hva er fra ydt, besses derudi at Øfrigheden ikke til den beramme Tid formedelst Guds harde Veir kunde komme herfra, Participanterne annammed Tienden, og den ikke videre Opfverværelse bydte og derefter Afreise, saa det formedelst enhver Leverance ikke kubde abføres Hans Mai:sts Anpart.

8. At Aar 1720 følgende Bøxler er falden, neml: Amund Amundsen ½ vog udi Indre Seines, No. 4. Christen Jensen 18 mk udi Strømsnes, No 11. Gabriel Ingvoldsen 1 Pg udi Kongsbach, No. 25. Axel Axelsen 1 v. 1 pd udi Taraldsvig.

9. Tingsvidne abgaaende Tienden at Kiøbs af Bonden sielf efter Capituls Taxten, mens Bunden paa alle Tingstæder svarede, de u disse Aaringer haft lettere Korn fra Bergen end Capituls Taxten anmelder.

10. At i denne Fiering ar Aar 1722 Stuenes brugt 1 v. til Græsleje af Hr, Jochum Leth som var 4 ½ v. for 3 Rdr,

11. Tingsvidne anfaaende Laxe Fiskerie her i Fogderiet efter den 16de Post udi 1722 Aars anteignet,

12. Efter den 6te Post at Hans Pedersen Har Aar 1722 ikke haft nogen Tieniste Pige eller Hæst.

13. Efter den16de Post, Aar 1720, den 19de Slutning 1721, at der ikke er holden Vagt ofver Delinqventen Svend Grimsen Elfvegaard, den Tid hand var i Arrest hos sin Siæle Søtger, Hr. Mads Homle. Almuen svarede Nej!

14. At Peder Larsen Store Ballangen har ej nyeligt bygged for sig.

Da nu inted videre var at forrette er Tinget i Hans Maj:sts Høje Nafn ophafvet.