1724 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1724a


Sommertinget 1724

A:o 1724, d. 4de Maij er almindelig Vaarting holden af Kongl. Mai:sts Foged og Sorewnskriffuer som her er nefnt med Ofodens Fierings Almue paa Torrestaqd og Retten betient af følgende LaugrettisMend, nafnlig:

1. Hans Nielsen Hochvig

2. Ole Amundsen Fagernes

3. Anders Olsen Baltsnes

4. Ole Nielsen Store Hochvig

5. Ole Pedersen Dragvig

6. Peder Einersen Pundsvig

7. Mogens Pedersen Virak

8. Einer Nielsen Emmenes


Da der udi Præsten, ærværdige Hr. Jochum Leths Ofverværelse og tilstædeværende Almue følgende er passeret:

1. Blef oplæst og forkyndt alle Forordninger med videre som special paa Gilleschaals Ting forhen findis anteignet,

Kongl Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulf hafver til dette Ting ved Lensmand og Mend ladet indstefne Søfren Pedersen Framnes og Berithe Axelsdatter for begangen Lejermaal med hin-andeni det forbuden Leed efter Loven, Bem;te Søfren Pedersen mødte icke, mans Lensmanden undskyldte hans Udeværelse, derligeste bekiendt icke kand fragaae Lejermaalet, hvorpaa hand og for lengst udstaaed Kirkens publique Disiplin, og derfore alleene underkaster sig Rettens Kiendelse udi sin Forseelse. Tøsen Berithe Axelsdatter mødte for Retten, som etter Tilspørgsel ej alleene endnu tilstaaed at bem:te Søfren Pedersen jo er hendes Barne Fader, men end videre, at hun og hand er kiødelige Søskende Børn, som fød af sine Brødre, og som nu deres Forseelse er saaledes som forfahret bem:t, da paastoed Kongl. Maj:sts Foged at de efter Loven bør bøde af yderste Formue, samt lide paa nogle Aar udi Fiskevæhrene, hvorfore er da saaledes kiendt og afsagt: Efter som at disse 2de Personer, nafnlig Søfren Pedersen Framnes og Berithe Axelsdatter der ere kiødelig Søskende Børn, begge Fædrene Siide, hafver begaaed Lejermaal med hinanden, da tildømmens hand, Søfren Pedersen efter Lovens 6te Bogs 10de Capitel 15 Art Først at bøde af yderste Formue, som i det højeste kand regnis til 18 Rdr, men saafremt hand ej samme kand betahle eller optiene, da at staae i Halsjernet 3de Timer. Dernæst formedelst Forseelsen i det forbuden Leed at straffis med Forviiselse til Givæhr Fiskevæhr udi 2de Aar. Tøsen Berithe Axelsdatter betreffende, da tildømmes hun ligeledes at svare hendes Lejermaals Bøder af yderste Formue, som i der høieste kand være 9 Rdr, og hendes Forseelse i det forbuden Leed at forviises til Torschens Fiskevæhr i 2de Aar.


Efter den Oprettelse som paa Ledingsberget 1723 schiede imellem Richert Olsen Dragvig og Anna Christophersdatter, de begge efter egen Tilstaaelse for deres Siæle Sørger og derpaa ved udstanden Kirchens Diciplin, bekiendt at have ligged i et løsagtigt Lefnet med hinanden, og at hun i 3die Leed beslegtiged med Richerts sl: Quinde, blifver nu denne Sag atter til Doms Kiendelse foretagen. De mødte nu begge for Retten og lige som forhen efter Tilspørgsel tilstoed at hafve lefvet i et løsagtigt Lefnet med hinanden, hvorfore Fogden ofver dem dømt efter Lovens Begiæring:

Thi blef saaledes Kiendt og afsagt: Richert Olsen Dragvig der efter egen Tilstaaelse behiendt for sin siæle Sørger, ærværdige Jochum Leth at hafve ligged udi et løsagtigt Lefnet med Anna Christophersdatter som er hands St: Quinde i 3die Leed Beslægtiged, og derpaa udstanden Kirkens Dicipkin, tildømmes at betahlew udi Straf efter Formue 15 Rdr, eller i Mangel deraf at staae i Halsjernet 3de Timer, disligest, siden at saadan Løsagtighed begaaed med hans salige Quindes nærpaarørende, at at forføje sig til Lofoden udi 2de Aar, Hun, Anna Christophersdatter, tildømmes ogsaa for hendes Bekiendelse og nu for Retten atter tilstaaende Forseelse med Richert Olsen Dragvig at betahle udi Straf, som efter Lovens Formeld bør være af yderste Formue, i det mindste 7 Rdr, eller i Mangel deraf at staae i Halsjernet 2de Timer, Derforuden for den Forseelse begaaed Hoererie med den derværende Mand at hendes nærpaarørende beslægted at forføje sig til Fiksvæhret Landegode udi 2de Aar.


Kongl. Mai:sts Foged Sr. Randulf hafver til dette Ting ladet indstefne Jacob Larsen Seignes for begangen Lejermaal i sit Ægteskab med Susanna Amundsdatter Trelldahl efter den Oprettelse som forhen paa Ledingsberget schiede, men som Lensmanden endnu iche registreret, men bør nu med denne Sag at lade indtil Ledingsberget beroe.


Ellers hafver Kongl. Mai:sts Foged Sr, Randulf ladet indfstefne Hans Rasmussen Tielde for falsk Angifvelse med den nye Matrikkel Ligning som paa sin Gaard Tielde kundse saae og føde, og som Manden finder sig skyldig, hafver hands ved et skriftlig Indleg nu i Retten tilbuden sig at rette for denne sin Forseelse i Mindelighed, saaledes at hand efter Forordningen vil hafve opbøxlet sin Gaard og for de commiteredes Møje og vise til Jordens Besigtigleseat betahle i Omkostning 10 Rdr, hvilked Tilbud Retten siunes billig, hekst siden at Manden vil bekræfte Angifvelse, er schied efter hand hands Huuse vild Opnefnelse siden hand self ingen Tiid om Aaret er hieme og derfor denne Sag ved saadan godvillig Rettelse som af Fogden er antagen, blefven ophæved.


Tilfindis Jordens Ligning i denne Fierding at opnefne disse Laugrettis Mend:

1. Christen Jensen Hariangen

2. Axel Andersen Framnes

3. Ole Nielsen Haachvig

4. Anders Olsen Balsnes

5. Oeder Einersen Ponsvig

6. Anders Nielsen Lille Haachvig


Da nu intet videre var at forrette er Tinget af Fogden i Hans Mai:sts Høje Nafn ophævet.