1723 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1723[rediger]

A:o 1723, d. 30te Jynij er almindelig Leedingsberg ting holden paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Maj:sts Foged og Sorenskrifver som Forbemt, Til Laugrettismend indfandt sig:

1. Johannes Christophersen Lengvig

2. Ole Pedersen Dragvig

3. Peder Thorsen Botten, udi hans Stæd Einer Christophersen Strand

4. Ole Nielsen Hokvig

5. Peder Einersen Pondsvig

6. Amund Pedersen Nyegaard

7. Ole Amundsen Fagernes

8. Christen Jensen Stor Hariangen


Da der udi Almuens Ofverværelse efterfølgende blef foretagen.


Lejermål

1. Kongl Maj:sts Foged Sr: Randulf hafver til dette Ting ladet indstefne Ole Hansen Tielde formedelst for tidlig Sammenleje med sin Qvinde. Hand mødte for Retten og vedgik sin Forseelse, Thi han bøder efter Loven 6 3/4 Lod Sølf.

2. Videre hafvde Kongl. Maj:sts Foged Sr: Randulf ladet indstefne Richert Olsen Dragvig og Anne Christophersdatter fordi de efter egen publique Bekiendelse for deres Siæle Sørger ærværdige Hr: Jochum Leth at haft legemlig Omgiængelse med hin anden, og at hun skulle være frugtsommelig som dog siden befandtes iche saa var, mens alligevel begge derpaa udstaaed Kirkens Diciplin; hvilket Fogdens Stefnemaal ej allene er for de forbrudte Bøder til Hans Maj:st mens edog fordi at hun Anne Christophersdatter skal være Richert Olsens Qvindes Tremenning. De mødte begge for Retten og vedgik lovlig Stefnemaal, de ligest vedstoed legemlig Omgiengelse med hinande, men som ingen iendt Teign derpaa findes, saa og tilstoed hun er hands Qvinge udi Slegt og Tremenning som før er meldt. Men som Tiiden er kort, og den Nye Matricul skal foretages og i denne Fieringudføris, saa ingen Tiid findes at udi denne Sag kan faae nogen Fællelse optages den til Høstetinget.

3, Nok var indstefnt Jacob Larsen Lenvig for begangen Lejermaal udi sit Ægteskab med Susanne Knudtsdatter. De mæødte begge for Retten og vedgik deres syndig Forseelse. Mens som Mandens Boe ike er deficteret kand udi denne Sag indted videre foretages, førend saa skier, hvorfore Sagen til Høstetinget optages, da imidlertid Registreringen af Lensmanden schier.


Klippfiskføring til Bergen

Størker Pedersen Rødøen af Tiellesund Fiering hafver til dette Ting ladet indstefne Borgeren Hans Pedersen Haar for 2 voger Klipfisk og 1 vog Rotskiær som han Sierstefnet 1718 hafvde under sin Føring, og til hands da værende Kiøbmand udi Bergen Johan Bochholt skulle levere, men derfor siden den Tiid ingen Rigtighed bekommed. Bem:te Hans Pedersen mødte for Retten og udsagde at den ene Vog Rotschier blef udseiglet paa Hafvet, og de 2de Voger Klipfisk rigtig leveret til Kiøbmanden; men hvorpaa hand og veed sig at giøre sin Æd. Men som Kiøbmanden ike til videremælte er citeret, ej heller Sagsøgeren hfde Aars Kiøbmand imod sig at levere i Retten, optages Sagen til Høstetinget.


Førend at forestaaende var forrettet blef alle de Forordninger og Placater med videre oplæst som forhen meldt.

Da nu indted videre var at foretage blef Retten i Hans Kongl. Maj:sts Høje Nafn ophævet