1722 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


== Høsttinget 1722 ==

A:o 1722, d. 31 October er almindelig Høsteting holden paa Torrestad af Kongl. Maj:sts Foged Sr: Søfren Randulf og Sorenskifver Truls Aagom med Ofodens Fierings Almue. Til Rettens Betiening mødte

1. Axel Andersen Fremnes

2. Amund Pedersen Nyegaard

3. Anders Nielsen Lille hochvig

4. Jørgen Gabrielsen Schaarnes, i hans Stæd Einer Nielsen Emenes

5. Christen Jensen Hariangen

6. Ole Pedersen Deagvig

7. Einer Christophersen Strand

8. Johan Christophersen Lenvig


Da i Lensmandens og tilstædevæ'rende Almues Paahør er passeret:


Bøkselseddel

Oplæst Kongl. Maj.sts Foged Sr: Randulfs paa Hans Maj:sts Veigne en udstædet Bøxelseddel til Jacob Jensen en half Vogs Leje udi Lillevig imod Bøxel, 2 Rdr 2 ort, var ellers af ordinaire Stiil og dateret 30te Octbr. 1722. -


Strid om bygdefaret i Ofoten – Bjelgam - Vidrek

Knud Engebretsen Bielgam fremkom for Retten og beklaget sig ofver hvorledes Almuen forlegger ham som hafver ældste Bøygdefahrs Ret i det imod ald billig forlader ham og søger andre Fahr til Bergen for deres Fisk endskiønt hans Bøygdefahr er det ældgamleste og desforuden da ingen vide Jegt over i Fierdingen holdt Almuen ved lige med Bøæygdefahr udi deres Trang, hvorfore hand begiærede at Øfvrigheden vilde rette derudi, saavidt billigt imellem hannem og Mogens Pedersen Virach. Thi er saaledes af Retten og Øfvrighedeb imellem disse begge, der nu holde Bøygdefahr, giort denne Ligning, siden Almuen med een Jegt ikke kand være fornøjet, at Mogens Virach nyde Fiorden indentil med Schiomen og Hariangen, alt til Balsnes exclusive, paa begge Sider. Derimod nyde Knud Engebretsen Ofodens øfvrige Strender, hvormed og begge Parter var fornøjet. Og som Fogden paa udi Hans Maj.sts Høje Nafn efter sligt Forlig adviseret Almuen st de efter denne Dag rette sig efter forestaaende broderlig Deeling, saaledes at enhver blifver ved sit Bøygdefahr som her de med mindre de for Modvillighed ville stande til Ansvar.

Til Laugrettis Mend blef denne Gang til Rettens Betiening for nestkommende Aar opnefny:

1. Peder Larsen Botten

2. Gabriel Lervig

3. Johannes Lenvig

4. Ole Amundsen Fagernes

5. Ole Nielsen Stor Hochvig

6. Amund Pedersen Nyegaard

7. Peder Einersen Pondsvigen

8. Ole Pedersen Dragvig som maadeligste eller forekommende møder og for deres Udeblifvelse at liide efter Loven.


Matrikler, tingsvidner

1. Blef oplæst og forseiglet den aarlig Matriculs Jorde Bog, saavit denne Fiering vedkommer og i alle Maader rigtig afunden.

2. Oplæst Jorde Bogen ofver denne Fiering herefter Landskyld bereignis, og derefter forseiglet.

3. Ligeledes oplæst een ditto hvorefter Tages eller Landskyld svares, og blef forseiglet.

4. Oplæst og forseiglet denne Fierings Restance for dette Aar, som Almuen tilstoed rigtig at være.

5. Eendeel Tingsvidner paa de 8te Spørsmaale som Fogden hvert Aar Almuen tilspørger, og paa forige Aars Høsteting special findes her i Protocollen hosført. Paa alle Almuen sagde Nej! at inted af de Ting er funden eller findes.

6. Udstæd Tingsvidner at efter Lensmanden og 2de Mends Attest dette Aar paa Hans Maj:stst 1/3 Part er falden: Mellem Korn 3 sk Slæt Korn 1 vog For Ost 1 Mark For Fisk 1 Vog 2 pd 6 mk


Råna øde, bøksling

7. Ligeledes meddeelt Tingsvidne at i denne Fiering af Hans Maj:sts Gods ligger øde: Røn Elf 2 v. Narvig 18 mark Stuenes 4 vog 1 pd 12 mk, deraf Græsleje for 3 rdr.

8. Nock udstæd Tingsvidne at efterskrefne Bøxler dette Aar er falden, neml.: Lars Pedersen og hans Broder Jens Pedersen bøxler Store Balangen imod Bøxel af dem begge 2 rdr, siden og Huuserne gandsche vare nedraadned. Joen Jensen bøxlet Lillevig, 1/2 vog imod 2 rdr 2 ort

Derefter tilspurte Fogden Almuen om nogen Sild Tiende dette Aar i denne Fiering er falden. Samtl. svarede Nej! disverre som for dem er beklageligt.

End vider opbød Fogden det øde Gods ved Nafn, om nogen er som fremkommer paa Bøxler eller anden Afgift ville antage, men der var ingen der ville sig indfinde.

Da nu inted meere var at forrette, er Tinget i Hans Maj:sts Høje Nafn ophævet, og enhver af Almuen tillat til deres Huuse fredelig at hiemfahre.