1721 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Høsttinget 1721


A:o 1721, d. 22 October er almindelig Høsteting holden paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Maj:ts Foged,Højagt, belofed Søfren anulf og Sorenskrifver Truls Aagom, til Rettens Betiening tilstæde efterfølgende Laugrettes Mend

1. Anders Nielsen Hochvig

2. Axel Andersen Fremnes

3. Ole Amundsen Fagernes

4. Ole Nielsen Store Hochvig

5. Amund Pedersen Nyegaard

6. Peder Einersen Pundsvig

7. Johan Christophersen Lengvigen

8. Ole Pedersen Dragvig

Da der efterat Retten i Hans Maj.sts Høje Nafb blef sat, efterfølgende udi Lensmandens og tingsøgende Almue passeret:


Forordninger

1. Oplæst Hans Maysts allernaadigste d.d. angne Forordning, dat.: 23 Junij, at alle Conversions Bøger efter at Domb er inden Retten fellt af de paastevnte bege for Cammer Retten skal blive indstevnet, og at ald Officianterne og Citanter udi de Confiscations Sager, hvor de udi self er angifvne maa nyde eficarium Paupercitatet,

2. m det udi Kiøbenbafn af 9 Junij 1721 sluttede Lotterie der indbeløber 537 500 Dr bestaar af 100.000 Laader og 10.000 Gevinster fra 1.000 indtil 2 1/2 Dr som er anordnet. Dat.: 9 Junij 1721.


Bøkselsedler

3. Mons. Strange Mules udstædde Bøxelseddel paa 1/2 Vogs Lejeudi Strand, Bispestollen tilhørende, til Christen pedersen, dat: 21 Octbr. 1721, Gienp. fattes.

4. Hr: Mads Humls udstædde Bøxel Bref paa 2 Pdts Leje udi Lille Bierchevig med forfuldt Gienpart til Rasmus Gabrielsen, dat 16 April 1721.

5. Kongl Maysts Foged Sr Randulfs fornyede Bøxelseddek paa en Ret Sort Papier , siden Lejlendingen er foregifven at den forige for ham er forkommenpaa et 1/2 Punds Leje udi Fremnes til Peder Henrichsen, dat.: 22 October 1721.

6. H.: Sl. Commisarius Bremers udstædde Bøxelseddel til Lars Jacobsen paa 1 Vogs Leje udi Dybvigen, dat.: 3 April 1705.

7, Kongl. Mayststs Foged Sr: Randulfs Bøxelseddel paa 1/2 Vogs Leje udi Narvigen til Joen Hansen imod Bøxel 2 1/2 rdr, dat 22 Octbr 1721

8. En Ditto paa 1/2 Vogs Leje udi Indre Seignes til Peder Pedersen som ægter den paaboende Enche imod 2 1/2 rdr Bøxel, af Dags Dato.

9. Strange Mules Bøxelseddel til Joen Torkelsen paa 1 Pdts Leje udi Laxaae, Bispestollen tilhørende, dat.: 2 Novbr. 1720, Gienp. fattes.


Om skatt, ledig jord, kverner m.m.

Derefter tilspurte Fogden Almuen og Laugrettet om her udi Fieringen ingen Sauger findes hvoraf efter Forordningen extra Skat bør betales? Dertil svarede: Nej! Ligeledes blef af Fogden det øde Gods opbuden endten til Bøxel eller anden Afgift, mens ingen sig indfandt det at ville antage. Nock blef tilspurt om her udi Fieringen findes nogen Rydnings Pladser der for 12 Aarsiden begyndt at rødde, og nu udi Afgift burde legges, svarede Nej!


Derefter blef oplæst og forseiglet den aarlige Matricul og Jorde Bog saavit denne Fiering vedkommer. 2. Oplæst og forseiglet den efter det Kongl. Rente Cammerets sidste Project, nye forfattede Jorde Bog ofver Kongens Ejde Gods udi denne Fiering. 3. Ligeledes forseiglet og oplæst det nye forfattede Landskylds Mandtal ofver Kongens eget Gods. 4. Oplæst og forseiglet Dagskat Mandtal for indeværende Aar, saavit denne Fiering vedkommer. 5. Oplæst og forseiglet Restancen for indeværende Aar. 6. Er af Fogden til Laugrettet og Almuen skeed efter følgende Spørsmaale: 1. Om der findes Laxefiskerie for i denne Fjering hvoraf Skat burde svares, svarede Nej! 2. Om her er Qverner eller Sauger som Skat bør svares af: Svarede Nej! 3. Om under Boemends Gaarder ligger noget Engeslet til fuldt eller 1/2 Parte, hvoraf Skat kand svares? Svarede Nej!

4. Om Arfveløs eller forbrudte Odels Gods er falden? Nej!

5. Om Hoved Lodder, 60 og 120 Lod Sølfs Bøder er falden? Nej!

6. Om 6te og 10de Penge af Arf eller Midler er falden? Nej!

7. Om Forlofs Pengei denne Fiering er falden? Nej!

8. Om noget Vrag eller strandet Gods er funden+ Svarede Nej!

Hvorpaa Fogden var Tingsvidne begierende som blef udstæd og forseiglet.


Tingsvidner

1. Udstæd Tingsvidne paa hvad Tiende dette Aar er Falden, neml. Mellem Korn 4 ort Ringe Korn 5 1/2 ort Ost 2 vog - Penge for Ost 3 ort 12 sk Fisk tilsammen 5 voger

Udstæd Tingsvidne paa hvad øde Gods i denne Fiering findes, nenml. Roenelf der ikun er en Laxelf hvor inted nu fisches , øde 2 vog. Store Ballangen øde 1 Vog, I Lillevigen 18 Mark Stuenes 4 vog 1 pund 12 mark deraf Græsleje 3 rdr. Narvig 18 mark, derfor Græsleje 2 ort som blef forseiglet

Udstæd Tingsvidne hvor mange Bøxler i denne Fiering dette Aar er falden, neml.: Peder Pedersen udi Indre Seignes en 1/2 Vog for 2 rd 2 ort, Joen Hansen en 1/2 Vog udi Narvig imod Bøxel 2 rd 2 ort.

Og som indtet videre var at forrette er Tinget i Hans Majsts Høje Nafn ophævet