1721 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1721

Anno 1721, d. 1stw Julij er almindelig Ledings Berg Ting holden paa Torrestad af Kongl. Mayts Foged og Sorenskriver som forbem.te med Ofodens Fierdings Almue Til Laug Rettis Mend var tilstæde:

1. Anders Nielsen Hochvigen

2. Axel Andersen Fremnes

3. Ole Amundsen Fagernes

4. Ole Nielsen Stor Hochvig

5. Amund Pedersen Nyegaard

6. Peder Einersen Pundsvig

7. Johan Christophersen Lengvig

8. Christen Einersen Hariangen

Da der ved Lensmanden og tingsøgende Almues Ofverværelse efterfølgende passeret.

1. blef oplæst de Forordninger og Placatter med videre som paa første Tinstæd findes specificeret .


Skjøter

2. Tinglyst Svend Erichsens udstæde Skiøde til Christen Jensen paa de 3de Parter hans Odels Jord udi Stor Hariangen. Skiødet findes herefter Fol: Ord for Ord indført.

3. Ditto Skiøde som endeel findes udstæd til Amund Axelsen Seignes paa en Jord kaldet Elfvegaard liggende i Ofoden udi Hariangen, Skiødet er datteret 16de Julij 1720 og Fol: 116 findes indført.


Bøkselsedler

4. Forige Foged og Forpagter Sr: Kolderups udstædde Bøxelsæddel til Anders Nielsen paa en 1/2 Vogs Leje udi Haachvig, Hans Kongl. May.ts tilhørende, er dat: 24de Oct 1699.

5. Strange Mules udstædde Bøxelsæddel til Anders Olsen Balsns paa 1 Vogs Leje udi ibidem, Biscopens Bordholds Jord, er dat: 1ste Julij 1721: - Gjienpart fattes.

6. En Dito af ham udstæd til Olluf Jørgensen paa 1/2 Vogs Leje udi Lien, Biscopens Bordholds Jord, dat 2 Novbr. 1720. Gienp. fattes.

7. En Dito udstæd til Anders Torlefsen paa 1/2 Vogs Leje udi Lenvigen, Biscopens Bordholds Jord. Datt.: 2 Novbr. 1720. Gienp. fattes.

8. En Ditto paa samme Dato udstæd Bøxelsæddel til Peder Joensen paa 1/2 Vogs Leje udi Saltvigen. Gienp. fattes.

9. En Ditto til Einer Christophersen udstæd Bøxelsæddel paa en half Vogs Leje udi Strand, Biscopen tilhørende, dat.: 1ste Julij 1720.

10. En Ditto til Peder Larsen paa en 1/2 Vogs Leje udi Botten Bispe Stollen tilhørende, er dat.: 1ste Julij 1721. Gienp. fattes.

11. Mad Else Sl. Commisaire Bremers udstædde Bøxelsæddel til Joen Pedersen paa 18 Marks Leje udi Ballangen, Bisåestollen tilhørende, er datteret 22de Octbr. 1712. - Gjenp. fattes.

12. Anders Rasmussen Linds udstædde Bøxelsæddel paa en Vogs Leje udi Balsnes ham self tilhørende, til Lars Madsen, og er datt.,: 12 Aug. 1717. Gjenp. fattes.

13. Kongl. may.sts Foged Sr Randulfs udstædde Bøxelsæddel til Hendrich Larsen paa 1 Punds Leje udi Yttre Bøe, Hans Kongl. Mayest. tilhørende. Bøxelen bet. med 1 dr. 2 ort 16 sk og datt.: 22 April 1716.


Leiermål

Kongl. Maysts Foged Sr: Randulf hafver til dette Ting ladet indstefne Jacob Nielsen Lengvig og Morten Ifuersen Klefuen for fortidlig Sammenleje udi deres Ægteskab og som begge for Retten ved denne forseelsen, saa er enhver at bøde efter Loven 6 Lod Sølf.


Ledig jord

Derefter opbød Fogden det her udi Fieringen liggende øde Gods, endten til Bøxel eller Afgift, om nogen ere der at indfinde sig, mens ingen var som dertil svarede.

Siden blef oplæst og begiæret ansat samt forseiglet den forfattede Nyw Jorde Bog og Landboehold Mandtal ofver Kongens Gods udi denne Fiering. Ligeledes forseiglet Huus og Værge Mendt Mandtal.

Og efter at indtet videre var at forrette er Tinget i Hans Mayts Høye Navn ophævet.


Skjøter

Herefter indføres de 2de forhen ommeldte Skiøde:

Kiender Jeg underskrefne Suend Erichsen Find Boemand paa Hariangen udi Ofodens Fiering og hermed vitterlig giør at hafve soldt, skiødet og afhendt, saa som Jeg og herved selger, skiøder og afhender fra mig og mine Arfvinger til velagte Mand Christen Jensen, Hans Hustrue og Arfvinger de 3de Pund i forbem:te Stoer Hariangen, som mig arfvelig er tilholden, og saaledes rettelig tilhøre. Og som han mig for samme Odels Jord i alle maade har benøiet med reede Penge- 21 rd siger 21 rd, saa maa hand herefter i fuldkommen Kraft af dette Skiøde samme Odels Jord til evindelig Odel og Eiendom nyde, bruge og beholde, med ald den Herlighed som dertil ligger og af Arildts Tid fuldt følger indtet undertagendes i nogen Maader, saa vidt med Rette tilligget hafver; Og forpligter jeg mig ved dette mit udstææde Skiøde hannem, hans Hustrue og Arfvinger for ald paa Kommet til alle skadesløs at holde. Og til des meere Stadfæstelse og Forsikring hafver vi dette med vores hender og Boemerker underteignet, samt vanlig ombedet de 2de samme Danne Mend: Axel Amundsen og Ole Nielsen dette med os til Vitterlighed at underskrifve Datum Store Hariangen d. 3die Novbr. 1720


Kiendes vi underskrefne Finder, Nemlig Østen Østensen, Elfvegaard, Atrent Eidisen ibidem, Lars Andersen, Clemet Arentsen Tiufsfiord og Kiersten Pedersdatter Biedtsfiord og hermed for alle vitterligt giør, at vi hafver soldt og skiødet og afhendt , saa som vi og hermed selger, skiøder og afhender fra os og vore Arfvinger til erlig og velforstandige Mand, Amund Axelsen Seignes en voris Odels Jord kaldet Elfvegaard beliggende udi Hariangen i Ofodens Fiering, som os erfveligen nu hver efter advinant er tilfalden og saaledes vitterlig tilhøre; og som hver Mand os for same Odels Jord i alle Maader har fornøjet med reede Penge 10 Rdlr - siger 10 Rdlr - Saa maae hand herefter i fuldkommen Kraft af Dette Skiøde samme Odels Jord til evindelig Odel og Ejendom nyde, bruge og beholde med ald den Herlighed aom dette ligger og Arilds Tid tilligget hafver. Det være sig Skaug Mark Ager Eng, Fiskevand og Fægabg indted undertegnede i nogen maade, saa vidt med videre aldtid fuldt og tilligget hafver. Og forpligter vi os hermed at holde ben.te Amund Axelsen med Hustrue, Bærn og Arfvinger udinden dette Kiøb for hver Mand tiltallet skadesløs, Dette til ydermeere Skadesløshed og Forsikring hafver vi dette Skiøde med vores Hender og herunder underteignet, samt vel i Nærværelse af de 2de xel Jacobsen Bierchevig og Erland Ediesen Mebye, dette med og til Vitterlighed at underteigne.

Datum Elfvegaard d. 16de Julij 1720

Arendt A.S Eidisen (sign) Axel Jacobsen Bierkvig(sign) Nafn og Boemerke Østen Ø:Ø:S Østensen Erland Ediesen Nafn og Boemerke