1720 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1720

A:o 1720 d. 2 November er almindelig Høsteting holden paa Torrestad af Kongl. Mayests Foged og Sorenskriver som forbem:te med Ofodens Fjerdings Almuw ofverværende de dertil udnefnte Laugrettis Mend, nemlig:

1. Anders Nielsen Lille Holtvig(!),

2. Ole Amundsen Fagernes

3. Ole Pedersen Dragvig

4. Einer Christophersen Strand

5. Axel Andersen Framnes

6. Jørgen Gabrielsen Skornes

7. Amund Pedersen Nyegaard

8. Christen Jensen Strømsnes

Hvor da: Efter Tinget var sat og Tingfred lyst udi, udi Lensmanden og tingsøgende Almues Påhør efterfølgende passeret: Først blef oplæst den Kong. Forordning: Sorenskriverens Bestalling, og udtaget Lofodens Ting Protocol om Fiskeriets Brug der samme Steds saaledes som paa forrige Ting er ommelt.


Bøkselsedler

1. Dernest blef oplæst Else Maria Sl. Commisaire Bremers udstædet Bøxel Seddel paa 1 vog Fiskes Landskyld udi Gaarden Schar, som Enken Sl. Hans Larsen tilforn brugt til Hermand Christophersen, hvorfor hand betalt sin Bøxel med 5 Dr og Støvel Hud, var eller af ordinaire Stiil og datteret Evjen dend 22de Octbr. 1712.

2. Kongl. Mayests Foged Sr. Randulfs udstædde Bøxel Seddel paa 18 mark Fiskes Landskyld udi Gaarden Strømsnes Hans Kongl Mayestet tilhørende, til Christen Olsen ibidem som tilforn af onge Christen Jensen været brugt men af ham opgivet. Bøxelen er betalt med 1 Dr 1 ort, var ellers af ordinaire Stiil og dateret Torrestad den 2den November 1720.

3. En af forbem:te Foged udstædd Bøxel Seddel til Axel Axelsen 1 vog 1 pd Landskyld udi Taraldsvigen, Hans Kongl. Mayts tilhørende og tilforn er af Michel Pedersens Enke brugt som han ægter. Bøxelen er betalt med 6 Dr 2 ort 16 sk, foruden Støvelhud efter Loven, var ellers af ordinaire Stiil og dateret Torrestad den 2den November 1720.

4. Ligeledes er af forbem.te Foged paa Hans Kongl. Mayests Veigne udstædd Bøxel Seddel til Gabriel Ingvoldsen 1 pd Fiskes Landskyld udi Gaarden Kongsbach som sl Christen Andersen tilforn beboed. Bøxelen er betalt med 1 rdr 2 ort 16 sk og dat: 2den November 1720.

5. Endnu af Kongl Mayets Foged udstæd Bøxel Seddel til Einer Nielsen paa Gaarden Emmenes der skylder 1 vog Fiskes Landskyld i stæden for er af forige Foged udstædet Bøxel Seddel, men af ham nu forkommed, thi er han denne i Følge af den Kongl Papier Forordning paa nye Loven meddeelt uden nogen Bøxel, var dateret, Torrestad d. 2 Novbr. 1720

6. Videre af Fogden paa Hans Kongl. Maysts Veigne udstædd Bøxel Seddel paa en 1/2 vog Fiskes Landskyld udi Indre Seines til Abraham Amundsen som af sl. Hendrik Jonsens Enke beboes, men nu udi Ægteskab ind træd. Bøxelen er betalt, 2 rdr. 2 ort, af ordinaire Stiil og Dateret 2den November.


Jordskifte: Liland

Dernest blef oplæst et Forlig om Jordskifte paa Lieland der opangaaer 4 voger, som er oprettet og indgaaer imellem Hans Pedersen Haar og Knud Engebretsen Bielgam, der ineholder at Hans Pedersen beholder den øster Part og Knud Engebretsen den søndre Deel som af hannem kaldet Brashougen(?) nyder enhver hvad som lader til sin Jord, saa og beholder Hans Pedersen og Knud Engebretsen hvad som ligger der østen fore, af forbe:te Deelingd Forlig 2de Enslydende Originaler som begge bølefpubliceret og til Vitterlighed underskrevet af Lensmanden Lars Engebretsen og Jørgen GabrielsenmSkornes var dateret og Lieland den 10 October 1720 og herefter ord for ord pag. 59 findes indført.


Leiermål

Kongl. Maysts Foged Sr. Søfren Randulf haver tildette Ting ladet indstefne Peder Joensen Bielgam for for tidlig Sammen Leje udi sit Ægteskab, som for Retten mødte og vedstoed sin Forseelse, er derfor hans Bøder efter Loven 6 1/2 Lod Sølf.


Kontroll av bøkselsedler

Kongl. Maysts Foged Sr: Søfren Randulf haver til dette Ting ladet indkalde denne Fierdings Almue med ders Bøxel Seddel, hvor af endeel sig iche endnu indfandt er derfor forelagt under Straf efter Forord. til nestkommende Vaarting uden videre Undskyldning sig at indfinde.


Borgerbrev - Bergen

Endnu blef oplæst Bergens Byes Magistrats udstædde Borger Bref til Hans Pedersen Har at han herefter maae bruge ald borgerlig Næring, er dateret Bergens Raadstue den 29 Aug 1720 og herefter Pag 59 Ord for Ord findes indført.


Om handelsrettigheter

Derefter fremkom Hans Pedersen Haar og ved skriftlig Stefnemaal for 3 Uger siden til dette Ting loflig beviser at have indstefnet Hendrich Ruth, Stefnings Seddelen er dateret Lieland den 5te Octbr 1720, hvor udi han beskylder Hendrich Ruth at bruge borgerlig Næring. Han tildtaar præjudise og hindre der side og maa svare borgerlig Skatter og Contibutioner. Dernest tilspurte Hans Pedersen nærværende Almue om her noget Fiske Leje er, som Almuen svarede Nej!. Han derefter paastod at eftersom her ingen Fiske Leje er, ham da den Ret som Borger tilkommer at handle med Lapper og Finder iche maatte ham betages af Hendrich Ruth som hidindtil er skeed. Ruth svarede han iche brugt noget borgerligt Hans Pedersen eller nogen anden til Hinder eller Fortrengsel. og derpaa tilspurte den mennige tingsøgende Almue som tilstæde var, om de kan overbeviise hannem at nogensinde brugt borgerlig Næring, hvorpaa de svared aldrig at kunde sige eller beviise at han nogen Tid fared om i Fiorderne, endten med et eller andet. Herpaa Hans Pederen svared at Hendrich Ruth ej haver fornøden at fahre omkring Fiorder med sit Kiøbmandskab , see som han hiemme nok kan afhandle , hvad Gods han haver. Hendrich Ruth svarede at han ingen den ringe Handel han haver brugt, haver han svaret efter Forordningen som ved andre Bønder, som er 2 rd. Hans Pedersen havde undted videre at paastaae end at ham efter denne Dag ingen Indpas, endten af Ruth eller nogen andre maatte skee, hvorpaa han Rettens Eragtning var begiærende.

Hvorpaa af Retten er kiendt og afsagt: Eftersom Hans Pedersen Har ved sit nu for Retten fremviste og tinglyste Borger Bref, dateret Bergen Raadstue den 29de Augustij indeværende Aar, beviser at have vundet sit Borgerskab, saa er ogsaa billigt at han de nu herefter maa se e4 borgerlig Retter og Contributioner, bør handhæves, derfor af Retten kiendt og at herefteringen endten Hendrich Ruth eller nogen anden i hvem det og være maa, hannem i nogen Maade med Kiøbmandskab som borgerlig Næring kan kaldes bør giøre Indpas eller Forfang, men ham alleene at negogere og handle udi Ofodens Fierding eftersom det af Ariulds Tid været haver. Derimod maa han efter Hans Kongl Maysts allernaadigste udgangen Forordning , Dateret 8 Febr 1685 være betengt Almuen imod Betaløing at anskaffe hvad de kan have fornøden endten af Korn eller andre Varer, saa fremt han vil vente at det første kan blive handthævet.


Bøkselsedler

Nok fremkom en Bøxel Seddel af Kongl. Maysts Foged udstæd paa Gaarden Østervig, skyldende 1 vog Fiskes Landskyld til Niels Larsens Enke, eftersom hun foregiver hendes forige Bøxel Seddel, den af forige Foged og Forpagter Sr: Kollerup paa rette sort Papir forbrugt, skal have udstæd, men hende forkommed, hvorfore hende denne igien uden Bøxel er bleven meddeelt, var ellers af ordinaire Stiil og dateret Torrestad den 2 Novbr. 1720.

Endnu en anden Bøxel Seddel oplæst og paaskreven som af forbemeldte Kongelig Ma:sts Foged paa rette Sort Papir er udstæd paa 1 vog Fiskes Landskyld udi Gaarden Laxaae , og coxen tilhørende og Aar 1711 d. 22 October af Hans Erichsen Sparboe en Bevillings Seddel imod Bøxel 1 Dr 4 ort er meddelt, er ellers dateret Torrestad den 2 Novbr. 1720

Nok dn Bøxel Seddel af Kongl Majsts Foged paa rette Sort Papir til Niels Joensen Laxaae paa 18 Mk Fiskes Landskyld, Biscopen tilhørende, og af Sparboe er bevillings Seddel meddeelt, men for Lejlendingen forkommen, var dateret 2 Novbr. 1720.


Om bøkselskyld

Kongl Maysts Foged tilspurte Almuen ligesom paa forige Ting om nogen Sauge findes her i Fjerdingen, hvorpaa Bord skiæresn og efter Forordningen af 3 Febr. 1720 extra Bord Skat bør gives. Hvortil Almuen svarede: Nej! Saa og hvad Bøxler her er falden paa Kongens Gods indeværende Aar, hvortil de svarede :

1. Abrham Amundsen paa Indre Seines1/2 vog imod Bøxel 2 1/2 Dr.

2. Christen Jensen Strømsnes for 18 mk Fiskes Landskyld ibidem som Broderen haver forladt med Bøxel 1 Dr 1 ort.

3. Gabriel Ingvoldsen den Gaard Kongsbach skylder 1 pd imod 1 Dr. 64 sk 4. Axel Olsen den Gaard Taraldsvig, skylder 4 pd imod Bøxel 6 Dr 64 sk.


Ledig jord

Dernest tilsurde Kong. Majsts Foged om iche udi det øde Gods. Hans Majst tilhørende til hvert Ting er opbuden, hvortil alle endrektelig svared: Jo! men Tiderne er nu slette at ingen tør troe sig til nogen øde Jord at antage.


Om sildfiske

Saa og om falden nogen Sildetiende for Aar 1719, svarede Nej! Gud bædre disvære. Nok om her nogen for indeværende Aar 1720 er falden, de svarede alle Nej!


Leiermål

Forige Foged Sr: Kollerup ved sin Fuldmegtig, Mr Ifver Pedersen, tilspurte Almuen efter den 12te Post udi extraherede Poster af 1713 Aars Anlignelser om Peder Iversen Dybvigen for begangen Lejermaal med Ingeborg Hansdatter haver udstaaed sin Straf i Mangel af Arbeide paa Festningen eller Børne Huuset til Bødernis fyldest Giørelse. Almuen svarede at han strax efter Lejermaalet var begaaed reiste til Tindemanden og strax derefter ved Ankomsten der ved Døden afgik. Herfor ingen Execution over hannem kunde blive hendet. Saasom ingenOrdre hvorledis med saadanne Personer skulle forholdis er , var indløben. Tøsen Ingeborg Hansdatter formedelst Mangel af Penge udstoed sin Straf med Hal Jernet udi 3 timer i 3 Dage, 1 Time hver Dag.


Om hus og laksfiske

I ligemaade efter den 15 Post, hvem som været Ejer til Huuse og Laxe Varpe, hvoraf Grund Leje og Skatt har været svart, hvilke nu befindes øde, og om de endnu iche kundr være at bringe til Nøtte eller udi Stand. Almuen herpaa svarede ligrsom paa forige Tinge er skeed. Nok efter den 17 Post om Lensmanden aarlig haver nødt i Stæden Leding ogVesor(!) udi Løn 3 Dr, hvortil Lensmanden Lars Engebretsen fremkom og sagde at baade han og hans Formend alle Tider nødt ommeldte 3 Dr.


Sodomisaken mot Svend Grimsen

Fogden tilspurte Almuen om de iche ved naa SuendGrimsen Elvegaard i Ofoden som haver bolled med en Koe og derhos afvigte Aar 1719 faaet sin Dom for Laugtings Retten som for Laugtings Retten indeværende Aar, den 8de Julij sidsleden er confirmeret, kom udi Arest hos hans Siæle Sørger Hr: Mads Homle for at undervises i hans Saligheds, dertil de svarede at han kom hid straxen da han kom fra Laugtinget, som var omtrent d. 10de eller 11te Julij. Nok tilspurt om de ved hvor han har væred udi Fengsel tilforn. Dertil Almuen svarede endregtelig t tog ham med sig afvigte Høsteting herfra hvor han har været indtil nu i afvigte Sommer, da han kom fra Laugtinget her til Stædet. Nok tilspurt om han ved nu iche er hos hans Siæle Sørger, dertil Almuen svarede: Ja! Fogden tilspurte Lensmanden om her nogen Fange Jern saa som Handklover og Fodjern, hvortil han svarede: Nej! og derhos beklagede sig at om noget maatte paakomme, hvortil saadanne Ting skulle bruges, da ved han sig ingen Raad, ej heller er her Hoøldjern og Laas som der nødvendig burde haves. Hendrich Reinbech fremkom for Retten og begiærede hos Fogden for den Koe so Delinqventen Svens Grimsen har bollit med , for lige for afvigte Vinter Foer og sagde derhos, at hvad som en fattig Mand kunde iche føde Bæstet for inted. Fogden sagde han havde haft ingen Ordre til at betale noged, men som det er til Justitiens Tieneste og Mestermanden afvigte Sommer formedelst Svaghed ej har kundet indfinde sig at hænde Execution efter Laugmandens Domb af den 8de Julij nestleden ofver Bæstet, og formedelst Vejens Besværlighed paa denne Tid af Aaret, ej heller nu kan skee, førend til nestkommende Sommer, ssasom Mestermanden boer paa Helgeland, befallede han at Reinbech maatte holde Bestet under god Varetegt, indtil Execution kunde skee, spurte ellers Laugrettet og Almuen om hvad da bør gifues for et Creatur udi Foer Løn Vinteren over. Laugrettet svaret at for Vinteren er 1Dr for et Creatur foruden Sommeren for Gietningen, hvor paa Fogden blef nødsaget at betalle hannem Vinters Foerleje for afvigte Vinter 1719 1 Dr for Retten. Efter Reinbechs Sag da han iche ville have med Creaturet at bestille uden han fick Betaling.


Bøkselseddel

Endnu fremkom en Bøxel Seddel som af Kongl Maysts Foged paa ret sort Papier overdragen efter en forigeForpagter ikkun Anders Lind ickun udstæd en bevillings Sæddel paa Kleven der nyder nu 1/2 vog Fiskes Landskyld Morten Tronsen imod Bøxel 2 re var dateret 1705, den 10de Novbr. er ellers af Biskopens Gods.


Lerdig jord

Dernest blef oplæst Hans Majests Jorde Bog og alle andre Documenter som forhen hver i sær er specificerit, og af Almuen tilstaaed i alle Maader rigtig at være, samt af Laugrettet passeret og forseiglet


Og som for denne Gang ej var mere at foretage, er Retten i Jesu Nafn ophævet.


Forliket mellom Hans Pedersen Harr og Knud Ingebrigtsen Aas

Herefter indføres det Forlig og Jorddeeling som Folio 56 om formeldet, Ord for Ord, der saaledes som efterfølger lyder: Efter som imellem mig Hans Pedersen Har paa den ene, og mig Knud Ingebresen Bielgam paa andre Side, nu rom Tid har været Tvistighed, formedelst Jordskifte paa Gaarden Lieland der skylde 4 voger Fiskes Landskyld og i Ofodens Fiering er beliggende, hvorudi en hveraf os bruger og tilkommer den halve Part, som vores eget og rette tilfalden Odel, men nu formedelst gode Venners Megling og Sammenhandling er kommen til Rette følgende Forlig, nemlig at ieg Hans Pedersen og Arfvinger skal nyde bruge og beholde den søndre Part, og ieg Knud Engebretsen for mig og mine Arfvinger nyde, bruge og beholde den østre Part, imellem denne vor Deeling er en Houh, kaldes Bergs Hougen, hvoraf ieg Hans Pedersen beholder alt hvad som findes til Jord 6Østligste skal Strandlien tilhøre mig Hans Pedersen, men hvad som østen for Strandlien er beliggende tilhører derimod Knud Engebretsen. At saadant et Forlig mrd begge været godvillig og samtycket imellem os er oprettet og af os være forenigen paa begge Sider uryggeligskal holdis , det brtrøcktr vi med vores Henders undertryckte og hostrøckte Zigneter, samt vanlig ombedt ætligee og vedlagt Lensmand Lars Engebretsen og Jørgen Gabrielsen undertrøckt denne vores Forlig og Deeling/: hvorat 2de eenslydende er Udstæd:/ med os til Vitterlighed at underskrive. Datum Lieland d: 30te October 1729


      Hans Pedersen(sign)        Knud Engebretsen(sign)
          L:S                 L:S
     Lars Engebretsen(sign)      Jørgen Gabrielsen(sign)
          L:S                 L:S


Hans Pedersen Harrs borgerbrev i Bergen


Her indføris og Hans Pedersens Hars Borger Bref som Pag. 57 er ommeldt: President Borgermester og Raad udi Bergen giør vitterligt at A:o Christi 1720 den 9de Augustii fra os paa Bergens Raadstue for en Siende Ret fremkom fra en Mand Hans Pedersen Har, Barn fød i Senniens, men nu boesiddende i Saltens Fogderie paa en Gaard kaldes Lieland udi Evenes Kirke Sogn , og begiærene at vinde sit Borgerskab, samt herefter at nyde Borgerlig Ret og Friehed, lige ved andre Borgere i Bergens Bye, som han derom for os aflagde hans allerunderdanigste Troeskabs Æd til Deres Kongl. May:t vor allernaadigste Arve Konge til Danmark og Norge etc. og under samme Æd lovet og tilsagt den hannem allernaadigst foresadt fvrighed, ald vedbørlig og skyldig Lydighed. Saa bliver han herved i denne Byis Borgerskabs Tal antaget, Saa at han herefter maa nyde og bruge ald borgerlig Friehed saa lenge han sig skjuler og forholder saaledes som en troe og Undersaat, og Ædsoren Borger vel eigner og anstaar det til Bekræftelse under denne Steds Segl og Stadens Raadstues Skrivers underskrivelse. Actum Bergen A.q et Die ut supra