1719 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

I Det Velsignede Jessu Nafn:

Høsttinget 1719[rediger]

A: 1719 den 25 October er holdt almindelig Høsteting paa Tørrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl Maysts Fogit høiagtbemeldte Sr: Søfren Randulf og Sorenskrifveren Andreas Mogensøn, nerverende til Rettens Betiening disse Laugrettismænd, Nembl.:

1. Olle Andersen Dragvig

2. Einer Christophersen Strand

3. Johannes Christophersen Lengvig

4. Axel Andersen Fremnes

5. Olle Aamundsen Fagernes

6. Anders Nielsen Lille Hochvig

7. Olle Nielsen Store ibid:

8. Unge Christen Jensen Strømbsnes.

DerefterDeredter Retten var fredlyst og sat udi Lensmandens og Almuens Nerverelse paaseret som følger:


1. Først blev oplæst højædle Statholder udi Norge Baron Friderich Krag udstede trøchte Ordinance om Gastgifuere udi Norge, dat. 20 Maij 1719.

2. Dernest Hr: Vice Statholders Patent om ald fri Skydses til Lands Afskaffelse udi Norge, dateret 20 Maij 1719.

3. Hr: Etats Raad og Admiral Gabels Messive til Fogden S: Randulf at tilholde Almuen, at giøre klar for deris Restancer og andre skyldige Contributioner rigtig at erlegge, og betale med videre, dat. Christiania den 29 Junii 1719.

4. Ligesaa her Casserer Veibyes Messive om det samme, dat Christ. 17 Junii 1719.


Bøkselsedler

Dernest blef oplæst efterskrefne Bøxelsedler: 1. Kongl Majetss Fogit S: Randulfs udgifne til Mogens Pedersen Virach paa 1 1/2 Vogs Leie Landskyld, som hans Moder har brugt og er fradød, huoraf Bøxelen er betalt efter Loven med 7 Rd 2 ort, var ellers af ordinaire Stiil og Dato, 29 April 1718.


Leiermål

Kongl Majests Foged hafde for Retten ladet indstefne efterskrefne for fortidlig Sammenleye med deris Qvinder, som blef vedstaaet at vorde saa passereit: 1. Hendrich Petersen Dybvig, der bøder efter Loven 6 3/4 Lod Sølf 2. Hans Pedersen Furra, i ligemaade 6 3/4 Lod Sølf Hans Pedersen Indre Seines, liigesaa bøder 6 3/4 Lod Sølf Jacob Dragvig og Ægteskabs Bøder 6 3/4 Lod Sølf


Manntall m.m.

Derefter blef efterskrefne Mandtaller og Tingsvidner tagen og forseiglet:

1. Kongl. Mayests Matricul blef forseiglet

2. Dagskats Mandtallet for i Aar 1719 blef forseiglet.

3. Ledingsmandtallerne ofver Boemænd og Finder for i Aar blef forseiglet.

4. Tingsvidne om 8te procento af Laxefiskerier, Qverne- eller Saugskat, arfueløs eller forbrudt Odels Gods, 60 à\a 120 Lod Sølfs Bøder, 6te og 10de Penge, Item paa huis Forlots Penge i Aar er falden for afført Goeds. Saa og over Vrag og strandet Gods, alt for Aar 1719 blef forseiglet. Tingsvidne paa Kongl. Mayests ødeliggende Gods her i Fieringen blef forseiglet. Tingsvidne over huis Tiende paa deris Kongl. Mayests 1/3 Deel Anparter falden i Aar. Saa og Tingsvidne paa Restancen. Kongl. Mayests Foged, atter for Retten opbød, om nogen ville antage Kongl Maysts Ødegods for nestkommende Aar 1720, enten paa Bøxel eller under Afgift, efterdi nogen sig dertil i Aar ikke beqvemmer, saa ville hand med dend paa deris Mayests Vegne hafue Moderation paa det Gaarderne ikke slet skulle ligge øde, Hans Mayst til Skade, men ingen anmeldte sig derom, eller toerde driste sig dertil i disse besverlige Tider.


Sodomisaken mot Svend Grimsen

For Retten blef fremstillet en Findglunt, toe Allen høi, ved Nafn Svend Grimsen fra Elfuegaard af Skiommen, der er 16 Aar gammel, som iche endnu har gaaet til Alters, der nu afvigte Sommer var hos en Mand ved Nafn Hendrich Reigenbech, og gietede hans Creaturer, og som bemeldte Mands Vær Søster ved Nafn Elisabeth Weilandt, en Gang kom gaaende til Grinderne og ville melke Creaturene seer hun dessverre at denne Findglunt har uetidige bestiske Løst med en Koe; derom hun strax gaaer hiem og gifuer Advarsel Værbroderen be:te Reigenbech, og andre i Huuset, som og strax derom lader sig vere angelegen, og tilstaaer Glunten dennem gaar til Bekiendelse, huorpaa be:te Reigenbech fører glunten til Tings, og gifuer Øfrigheden Sagen til kiende.

Da nu be.te Findglunt nu self her for Retten blef examineret og tilsøuut herom gaar hand til denne Bekiendelse efter streng Omgang, at hand af ond Indskiudelse har lagt sig efter Koen, og mange Gange i Sommer, førend det blef opliust, haft virkelig sin onde Lyst, legemlig med Koen, han altid har staaet stille for ham /: og hand altid har søgt Leilighed ved, at staae paa en Tue, denne grfue Synd at bedrifue: Fogden efter denne Syndres egen Bekiendelse, setter i Rette og formeener hand tillige med Creaturet bør straffis efter Loven.

Thi er for Retten af Dommer og Laugret dømbt og afsagt: Denne usle grofue Syndere Suend Grimsen, der nu her for en frie Rette nøt og uetvungen, gaar til Bekiendelse, at han dissverre af ond og uetidig Løst har ladet sig forleede at boele mange Gange med en Koe, har saaledis self forevolt dig, at han efter Kongl. Mayests allernaadigst Lov Pag: 973 : 15 Art: bør tillige med Koen straffis med Baal og Brand. Som videre indstilles det den Høje Øfrighed at søge Approbation, og om der nogen Consideration skulle haffues med ham, formedelst hans Ungdombs bem:te Forstand, og hand endnu iche har gaaet til Alters; eller forstaaer hans Salighed betyder. Imidlertid forbliffuer hand udi Fengsel og Forvaring tillige med Creaturet til des Uddrag.

Kongl. Maysts Fogit tilspurde denne Synderis gamble Fader Grim Joensen og Moderen, som her for Retten var tilstede, om de ville appellere paa Sagen, som suarede Nej!, de formaaede det iche, var fattige og arme. Men de indstillede det til den Høie <øvrigheds Barmhiertighed og Medlidenhed efterdi Glunten er ong og iche har gaaet til Alters.

Da nu indtet videre var at forrette, blev Retten i Hans Kongl. May:sts Nafn ophævet,